24 kwiecień, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2021 - dekarskie, elewacje, instalacja elektryczna

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Remont elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rybniku Boguszowicach przy ul. Sztolniowej 26CD, 40AB, ul. Jana Karskiego 31A.
2. Remont dachów i kominów oraz wymiana rynien i rur spustowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku. a. Remont dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju: -ul. Bogoczowiec 4S, 4T, -ul. Boża Góra Prawa 28AB, 26, 26IJ.
b. Remont kominów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju -ul. Bogoczowiec 4AB, 4CD, 4EF, 4HI, 4MN, 4R, 4U, -ul. Boża Góra Prawa 28EF, 28GH, 28CD, 26AB, 26EF, -ul. 11 Listopada 7, 7A, 11, 11A, 13A, -ul. Ruchu Oporu 20, 22, 24, 30-32, 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52, 58-60.
c. Wymiana rynien i rur spustowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rybniku -ul. Karłowicza 2 – tylko rynny, -ul. Paderewskiego 46BC.
3. Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chwałowickiej 27CD w Rybniku, zgodnie z opracowanym projektem technicznym. Termin zakończenia robót do: 31.08.2021 r.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 22.03.2021 r., do godz. 1300. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni w wysokości: 5.000,00 zł., odrębnie za zakres nr 1, 2 i 3. Ustalono następujący podział wadium zakresu nr 2: za zakres ujęty w pkt 2 ppkt a - 3.000,00 zł., za zakres ujęty w pkt 2 ppkt b - 1.000,00 zł., za zakres ujęty w pkt 2 ppkt c - 1.000,00 zł. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.03.2021 r.,
poz. 1 – godz. 9:30,
poz. 2 – godz. 10:00
poz. 3 – godz. 10:30
w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.