Przetarg 2022 - zakup i montaż wodomierzy, budowa parkingu Rybnik, dokumentacja rozbiórki Północna w Jastrzębiu-Zdroju

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania pn. „Rozbiórka nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wykonaniem robót towarzyszących”.
2. Wymiana i odczyty wodomierzy mieszkaniowych radiowych w budynkach mieszkalnych należących do zasobów Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica, zlokalizowanych w Rybniku, Rybniku-Niedobczycach, Rybniku-Boguszowicach, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-Zdroju z podziałem na n/wym. zadania:
Zadanie nr 1 – wymiana 6 559 szt. istniejących wodomierzy mieszkaniowych na zimną i ciepłą wodę w budynkach mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni, w ilości: - 1253 szt. w 2022 r., - 1947 szt. w 2024 r., - 1882 szt. w 2025 r., - 1477 szt. w 2026 r.
Zadanie nr 2 – odczyty wodomierzy mieszkaniowych na zimną i ciepłą wodę w budynkach mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni, w ilości: - 1253 szt. stan na dzień 31.10.2022 r. oraz stan na dzień 30.04.2024 r., - 3200 szt. stan na dzień 31.10.2024 r. oraz stan na dzień 30.04.2025 r., - 5082 szt. stan na dzień 31.10.2025 r. oraz stan na dzień 30.04.2026 r., - 6559 szt. stan na dzień 31.10.2026 r. oraz stan na dzień 30.04.2027 r.
3. Rozbudowa parkingu wraz z wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Żołnierzy Września 3 w Rybniku, o powierzchni 574,50 m2.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminach: - do dnia 30.03.2022 r., do godz. 1400 – poz. 1 i 2, - do dnia 08.04.2022 r., do godz. 1300 – poz. 3.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni w wysokości: 5.000,00 zł., odrębnie za zakres nr 2 i 3 oraz 3.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 1.
Otwarcie ofert nastąpi w dniach:
- 31.03.2022 r. poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2 – godz. 9:30,
- 11.04.2022 r. poz. 3 – godz. 9:00 , w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem ofert należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł.
Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2022 - termomodernizacja Rybnik Gliwicka 60-66

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionego zadania:
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Gliwickiej 60-66 wraz z wykonaniem robót remontowych towarzyszących", na podstawie projektu technicznego.
Planowany termin realizacji robót: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 09.02.2022 r., do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11.02.2022 r., o godz. 9:00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wadium w wysokości: 7.000,00 zł. należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektem oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2021 - wymiana dźwigów osobowych

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Zaprojektowanie i wykonanie wymiany 3 istniejących dźwigów osobowych wewnętrznych (wind) w budynku mieszkalnym przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju"

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 14.07.2021 r., do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.07.2021 r., o godz. 9:00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wadium w wysokości: 5.000,00 zł. należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektem oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2021 - malowanie klatek, uszczelnienia złącz płyt elewacyjnych

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych:
- Rybnik, ul. Chwałowicka 27CD (klatki schodowe + piwnice), - Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 112 i 114 (klatki schodowe + piwnice),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec 4AB (klatki schodowe + piwnice),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec 4MN, 4JK, 4R, 4S, 4T, 4U (klatki schodowe), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Boża Góra Prawa 28EF (klatki schodowe + piwnice), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 20, 22 (piwnice),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 36-38 (klatki schodowe + piwnice),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 26-28, 30-32, 54-56 (klatki schodowe), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Północna 8-10 (klatka schodowa) i 4-14 (piwnice).
2. Wykonanie uszczelnień złącz płyt elewacyjnych budynków w Jastrzębiu-Zdroju w ilości 1.314 mb.

Termin zakończenia robót ujętych w pkt. 1 do: 30.09.2021 r., natomiast pkt. 2 do: 31.08.2021 r. Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 04.05.2021 r., do godz. 13:00. Wadium w wysokości: 3.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.05.2021 r., poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2 – godz. 9:30 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325. Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Strona 5 z 13