Przetarg 2022 - remont balkonów

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów budynków mieszkalnych:
-Rybnik, ul. Karłowicza 2C w Rybniku” - 18 szt.,
-Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 11 – 5 szt. i 13A – 6 szt.
Termin wykonania zadania: 4 miesiące od daty podpisania umowy. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 06.04.2022 r., do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.04.2022 r., o godz. 9.30, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wadium w wysokości: 5.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2022 - roboty dekarskie Rybnik - Boguszowice

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachów o łącznej powierzchni 4.630,05 m2, na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Rybniku Boguszowicach:
-ul. Sztolniowa 20AB, 26ABCD, 28AB, 50AB, -ul. Jana Karskiego 19AB, 21AB, 27E, 31ABCDE, 35ABCDEF, 29AB.
Termin wykonania zadania: 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 06.04.2022 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.04.2022 r., o godz. 9.00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wadium w wysokości: 5.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2022 - zakup i montaż wodomierzy, budowa parkingu Rybnik, dokumentacja rozbiórki Północna w Jastrzębiu-Zdroju

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania pn. „Rozbiórka nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wykonaniem robót towarzyszących”.
2. Wymiana i odczyty wodomierzy mieszkaniowych radiowych w budynkach mieszkalnych należących do zasobów Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica, zlokalizowanych w Rybniku, Rybniku-Niedobczycach, Rybniku-Boguszowicach, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-Zdroju z podziałem na n/wym. zadania:
Zadanie nr 1 – wymiana 6 559 szt. istniejących wodomierzy mieszkaniowych na zimną i ciepłą wodę w budynkach mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni, w ilości: - 1253 szt. w 2022 r., - 1947 szt. w 2024 r., - 1882 szt. w 2025 r., - 1477 szt. w 2026 r.
Zadanie nr 2 – odczyty wodomierzy mieszkaniowych na zimną i ciepłą wodę w budynkach mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni, w ilości: - 1253 szt. stan na dzień 31.10.2022 r. oraz stan na dzień 30.04.2024 r., - 3200 szt. stan na dzień 31.10.2024 r. oraz stan na dzień 30.04.2025 r., - 5082 szt. stan na dzień 31.10.2025 r. oraz stan na dzień 30.04.2026 r., - 6559 szt. stan na dzień 31.10.2026 r. oraz stan na dzień 30.04.2027 r.
3. Rozbudowa parkingu wraz z wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Żołnierzy Września 3 w Rybniku, o powierzchni 574,50 m2.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminach: - do dnia 30.03.2022 r., do godz. 1400 – poz. 1 i 2, - do dnia 08.04.2022 r., do godz. 1300 – poz. 3.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni w wysokości: 5.000,00 zł., odrębnie za zakres nr 2 i 3 oraz 3.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 1.
Otwarcie ofert nastąpi w dniach:
- 31.03.2022 r. poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2 – godz. 9:30,
- 11.04.2022 r. poz. 3 – godz. 9:00 , w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem ofert należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł.
Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2022 - termomodernizacja Rybnik Gliwicka 60-66

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionego zadania:
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Gliwickiej 60-66 wraz z wykonaniem robót remontowych towarzyszących", na podstawie projektu technicznego.
Planowany termin realizacji robót: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 09.02.2022 r., do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11.02.2022 r., o godz. 9:00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wadium w wysokości: 7.000,00 zł. należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektem oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Strona 6 z 15