Kolędowy Most w Boguszowicach

17 grudnia w Boguszowicach odbędzie się kolejna edycja świątecznego Kolędowego Mostu, którego spółdzielnia jest jednym ze współorganizatorów. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców do uczestnictwa a poniżej znajdą Państwo szczegółowy program imprezy.  

 

Nowe stawki opłat od marca 2022r oraz informacje dotyczące robót remontowych.

Informujemy mieszkańców zasobów GSBM, że zgodnie z "Regulaminem zasad rozliczania kosztów GZM oraz zasad ustalania opłat" od 2022 roku część kosztów, która była dotychczas pokrywana w ramach opłaty eksploatacyjnej obecnie będzie pokrywana z odrębnych opłat m.in. dotyczy to kosztów energii elektrycznej, konserwacji (koszty wewnętrzne i usługi zewnętrzne), ubezpieczenia budynku czy amortyzacji (są to koszty inwestycji pokrywane często przez kilkanaście lat).
Jednocześnie wzrosła suma opłat z powodu narastającej inflacji, która spowodowała w ostatnim okresie wzrosty cen  energii, materiałów budowlanych jak i usług (kolejne zapowiadane są w przyszłym roku), 7,5 procentowego wzrostu płacy minimalnej co ma bezpośredni wpływ na koszty obsługi związanej z utrzymaniem czystości (tereny zewnętrzne, w części nieruchomości sprzątanie klatki schodowej, utrzymanie zimowe), koszty prac konserwacyjnych  jak i ogólne koszty działania służb spółdzielni.
Wzrosły także ceny wywozu odpadów komunalnych (szczególnie duży wzrost miał miejsce w Jastrzębiu-Zdroju) i innych opłat niezależnych od spółdzielni.
Dotychczas opłata eksploatacyjna dla członków spółdzielni była niższa o kilkadziesiąt groszy za m2 od mieszkań zajmowanych przez osoby niebędące członkami. Po nowelizacji ustawy, gdzie członkami spółdzielni jest ogromna większość mieszkańców za wyjątkiem niewielkiej części osób posiadających odrębną własność lokali, ilość środków z działalności gospodarczej dzieli się na dużo więcej mieszkań co powoduje, że jednostkowy zysk na m2 jest niższy.
Dodatkowo ostatni okres z powodu stanu epidemii był wyjątkowo niekorzystny dla przychodów z działalności spółdzielni. Po pierwsze część lokali przez długie okresy była całkowicie zamknięta, część lokali zawiesiła swoją działalność i nie wznowiła jej do dzisiaj a część najemców całkowicie wycofała się z najmu lokalu. Spowodowało to dramatyczny spadek przychodów z lokali użytkowych zarówno w roku 2020 jak i 2021. W ubiegłych latach znaczącym przychodem dla spółdzielni były też wpływy z lokat, natomiast ze względu na wysokość stóp procentowych  w ostatnim roku wpływy te spadły praktycznie do zera. Z jednej strony spadły wiec zyski, którymi spółdzielnia dzieli się z członkami a z drugiej na wyniki z działalności w roku 2021 wpływ miały dodatkowo koszty kancelarii prawnej w toczących się kilku sprawach sądowych (związanych z budynkiem przy ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju).
Dochody z działalności powinny ponownie wzrastać w kolejnych latach, co będzie miało wpływ na opłaty dla członków spółdzielni w kolejnych latach.
Należy wziąć także pod uwagę, że koszty opłat zróżnicowane są dla poszczególnych nieruchomości z różnych przyczyn. Na przykład w budynkach gdzie zainstalowane są wentylatory lub windy ceny energii są znacząco wyższe, w niektórych nieruchomościach sprzątanie klatek schodowych wliczone jest do opłaty eksploatacyjnej co powoduje jej znaczące podwyższenie, na części nieruchomości spłacane są koszty inwestycji nie związanych z funduszem remontowym np. koszty budowy parkingów, opłaty różnią się też ze względu na wielkość terenu wokół budynków, czy ilość mieszkań w samej nieruchomości (im mniejsze nieruchomości tym koszty jednostkowe przypadające na mieszkanie są wyższe).
Wysokość opłat znaleźć można w zakładce Zarządzanie/Eksploatacja.
Obecnie nie przewidujemy zmian w opłatach za ciepło. Tak jak każdego roku będą one szczegółowo analizowane po zakończeniu sezonu grzewczego i w zależności od zużycia ciepła i ewentualnych zmian cen przez dostawcę ciepła, decyzje będą podejmowane w II półroczu 2022r.
Informujemy również, że nie doszło do wyłonienia wykonawcy na docieplenie budynku przy ul. Gliwickiej w Rybniku ze względu na wysokie koszty w ofercie przetargowej. Część firm wycofała się z przetargu z obawy na wzrastające ceny materiałów budowalnych, jeżeli w przetargu zorganizowanym na początku 2022 roku oferty nie zmienią się będziemy szukać innych sposobów remontu elewacji w tym budynku. Propozycje te zostaną przedstawione mieszkańcom.
Nie dojdzie także obecnie do docieplenia budynków przy ul. Bocznej w Rybniku ze względu na dużą ilość osób wyrażających sprzeciw wobec tej inwestycji. W zorganizowanym głosowaniu właścicieli, teoretycznie spółdzielnia mogła  swoimi udziałami uzyskać większość dla tej inwestycji, nigdy jednak nie działamy wbrew woli mieszkańców. Dotychczasowe wykonane docieplenia na os. Chwałowicka, Karłowicza, 11 listopada, Broniewskiego, Wrębowa 14 zawsze wykonywano przy akceptacji prawie wszystkich mieszkańców, skoro przy ul. Bocznej jest obecnie tak duża grupa przeciwników inwestycji nie będziemy jej narzucać mieszkańcom. 
Należy jednak brać pod uwagę, że w przyszłości przy prawdopodobnie mocno rosnących cenach ciepła zasadne będzie wykonywanie termomodernizacji nawet na tych osiedlach , gdzie dotychczas stopy zwrotu takich inwestycji były dłuższe niż 30 lat, obecnie te okresy będą się skracać a co za tym idzie termomodernizacje będą coraz bardziej opłacalne.
Na budynku przy ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku sukcesywnie będą wymieniane windy. Będziemy starali się, aby prace i czasowe wyłączenia z użytkowania poszczególnych wind  były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

 

Strona 7 z 24