Informacja na temat opłat za c.o. i podgrzanie ciepłej wody

W miesiącu sierpniu do części naszych mieszkańców dostarczone zostaną informacje na temat podwyżki opłat za ciepło używane na potrzeby ogrzewania mieszkań i podgrzania ciepłej wody.
Podwyżka opłat od 1 września 2022r dotyczyć będzie głównie budynków na osiedlach w Rybniku w Niedobczycach, na os. Chwałowicka, os. Karłowicza, Gliwicka, Kiliński oraz w Jastrzębiu - Zdroju na osiedlu Bogoczowiec. Nie oznacza to, że na innych osiedlach nie zostały podwyższone taryfy przedsiębiorstwa energetycznego, oznacza to jedynie, że  wysokość stawek ustalonych w ubiegłym roku wystarcza aktualnie na pokrycie wzrostu cen. 
Została przeprowadzona analiza zużycia za pierwsze półrocze 2022 roku, uwzględniono dotychczasowe podwyżki cen oraz prognozowane zużycie ciepła od września do końca bieżącego roku. W przeprowadzonej analizie dotyczącej kosztów ogrzewania uwzględniono obniżenie stawki VAT z 23 procent do 5 procent do końca tego roku, chociaż nie ma jeszcze aktu prawnego potwierdzającego ten fakt. Przy stawce VAT 23 procent podwyżki opłat byłyby jeszcze wyższe i dotyczyłyby wszystkich budynków w naszych zasobach. Aktualnie nie mamy żadnej wiedzy jaka wysokość VAT będzie obowiązywać w roku 2023, a będzie to miało bardzo istotne znaczenie przy ustalaniu wysokości opłat za ciepło od stycznia 2023 roku.
Urząd Regulacji Energetyki w samym 2022 roku już kilkukrotnie wprowadzał wyższe taryfy stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne, które obsługuje naszą spółdzielnię (PGNIG Termika).
I tak na przykład dla osiedli w Niedobczycach, Chwałowicka, Kiliński wprowadzano podwyżki cen od 1 stycznia, następnie od 1 marca, potem od 1 maja, kolejna od 1 lipca i wreszcie od 1 sierpnia. 
Dla osiedli w Jastrzębiu - Zdroju wprawdzie podwyżek było mniej bo od 1 marca, 1 maja i 1 sierpnia, jednak wprowadzona podwyżka od 1 sierpnia jest  bardzo wysoka  bo opłata stała za MW wzrasta o ponad 20 procent, a opłata zmienna za zużyte GJ wzrasta od 45 do 55 procent. Tak dużej jednorazowej podwyżki cen ciepła nie było jeszcze w historii naszej spółdzielni.
Służby Spółdzielni na bieżąco analizują zmiany ceny oraz będą analizować zużycie ciepła w kolejnych miesiącach i na tej podstawie będziemy starali się ustalać wysokość opłat za ogrzewanie i za podgrzanie wody tak, aby na koniec roku przy rozliczeniu nie wystąpiły znaczące dopłaty do ciepła. Przy tak częstych zmianach ceny jest to jednak bardzo utrudnione. 
W dniu wczorajszym w mediach ukazały się informacje dotyczące prowadzonych przez rząd prac nad projektem dopłat dla wytwórców i dostawców ciepła systemowego co ma spowodować ograniczenie podwyżek taryf do maksymalnie 40 procent.  Nie są jednak znane szczegóły proponowanych rozwiązań.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy się spodziewać w przyszłości dalszego wzrostu opłat, dlatego tak bardzo ważne jest obecnie oszczędzanie energii cieplnej  przez wszystkich mieszkańców tj. zamykanie drzwi na klatce schodowej w sezonie grzewczym, używanie zaworów termostatycznych i dostosowanie temperatury wewnątrz mieszkania do swoich potrzeb, prawidłowa wentylacja mieszkań w okresie zimowym bez nadmiernego wyziębiania pomieszczeń, czyli w szczególności maksymalne przykręcenie zaworu na grzejniku przed otwarciem okien w zimie, a następnie wietrzenie krótko i intensywnie. Nie należy zasłaniać grzejników, a dodatkowo dla lepszego przepływu ciepłego powietrza można zainstalować nad grzejnikiem dodatkową półkę
Obniżenie temperatury tylko o 1 stopień daje około 5-7 procent oszczędności kosztów, można również obniżyć temperaturę w mieszkaniu nocą lub przy dłuższej nieobecności.
Te wszystkie działania pozwalają na ograniczanie zużycia ciepła, a tym samym wpływają na wysokość naszych opłat.

Informujemy, że Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem GSBM opracowują obecnie nowy regulamin rozliczania kosztów ciepła, który będzie uwzględniał rozwiązania ujęte w nowych aktach prawnych dotyczących ciepła (m.in. rozdzielenie opłaty na stałą i zmienną, obowiązki informacyjne Spółdzielni, zasady montażu podzielników ciepła i rozliczania ciepła przy stosowaniu podzielników, zasady ustalania wysokości zaliczek na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody).

Zakończono zbieranie ankiet od mieszkańców dotyczących montażu podzielników. W ankiecie wzięło udział 51 procent użytkowników lokali w tym w Rybniku w zależności od osiedla od 48 do 56 procent, w Wodzisławiu Śl. 64 procent a w Jastrzębiu - Zdroju 51 procent. W zdecydowanej większości mieszkańcy opowiedzieli się przeciw montażowi podzielników, a na żadnym budynku nie znalazła się ponad 50-procentowa większość mieszkańców głosujących za montażem podzielników.
Obecnie Spółdzielnia oczekuje na wykonanie analizy ekonomicznej dotyczącej opłacalności inwestycji polegającej na montażu podzielników w okresie 5-cio letnim. Uwzględniając wyniki głosowania mieszkańców ostateczne decyzje co do stosowania podzielników w naszych budynkach zostaną podjęte po zatwierdzeniu nowego regulaminu i wykonaniu analizy opłacalności inwestycji.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców dotyczących zgłaszania swoich lokali do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków informujemy, że Spółdzielnia złożyła takie deklaracje dotyczące wszystkich osiedli i wszystkich budynków w terminie do 31 maja 2022r. Mieszkańcy naszych zasobów nie są zobowiązani do składania takiej deklaracji indywidualnie.

Informacja - Walne Zgromadzenie 2022

Informujemy, że z wynikami głosowań uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków GSBM oraz z wynikami wyborów do Rady Nadzorczej można zapoznać się po zalogowaniu się do E-kartoteki.
Aktualny skład Rady Nadzorczej można również znaleźć w głównym menu naszej strony w zakładce Organy Spółdzielni / Rada Nadzorcza.

Walne Zgromadzenie Członków GSBM - czerwiec 2022

Wodzisław Śl. dnia 12 maja 2022r.

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW GSBM im. St. STASZICA W ROKU 2022.

Zarząd działając w oparciu o art. 83 ustęp 2 i 6 ustawy z dnia 15.12.2000 r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych” oraz § 19 ust. 2 i 4 Statutu informuje o terminach i miejscach odbycia Walnego Zgromadzenia CZŁONKÓW oraz o porządku obrad:

Lp. Walne Miejsce Termin/Godzina
1 Jastrzębie-Zdrój
Bogoczowiec, BGP, 11 Listopada
Broniewski
Sala nr 33 w budynku szkoleniowym przy KWK Borynia-Zofiówka; Ruch Zofiówka ul. Rybnicka 6
w Jastrzębiu-Zdroju
06.06.2022r
godz. 16:00
2  Jastrzębie-Zdrój
Dubielec, Północna
Sala nr 33 w budynku szkoleniowym przy KWK Borynia-Zofiówka; Ruch Zofiówka ul. Rybnicka 6
w Jastrzębiu-Zdroju
07.06.2022r
godz. 16:00
3 Rybnik
Niedobczyce, Wodzisław Śl.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
nr 22 im. J. Słowackiego w Rybniku-Niedobczycach
ul. Boczna 17

08.06.2022r
godz. 16:00

4 Rybnik
Centrum
Sala Wykładowo-Odczytowa
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Szafranka 7 w Rybniku
09.06.2022r
godz. 16:00
5 Rybnik
Boguszowice
Aula w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Cz. Miłosza
przy ul. Sztolniowej 29B; 44-251 Rybnik
10.06.2022r
godz. 16:00

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i odczytanie porządku obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy od 01.01. 2021r. do 31.12.2021r.– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z działalności Rady.
5. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej i przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję 2022r. – 2025r. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021r. oraz sprawozdania finansowego i informacji o wynikach finansowych za 2021r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,
2) podziału wyniku finansowego za 2021r. ,
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
– Prezesowi Zarządu za okres sprawozdawczy lata 2019 ÷ 2021;
– Członkowi Zarządu za okres 01.03.2021r. do 31.12.2021r.
9. Przedstawienie zmian do Statutu, dyskusja - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian.
10. Odczytanie przez Komisję Skrutacyjną, danej części Walnego Zgromadzenia , protokołu z wynikami głosowań nad uchwałami oraz wyniki głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej.
11. Sprawy wniesione przez członków w trybie art. 83 ustęp 10 – 12 ustawy z dnia 15.12. 2000 r. ” O Spółdzielniach Mieszkaniowych” tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208. 12. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Obrady każdej Części Walnego Zgromadzenia realizowane są zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad, wobec czego porządek obrad nie podlega zmianie ( §19 ust 5 statutu)

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kubsza 12 oraz Administracjach Osiedli od dnia 20 maja 2022 r. wyłożone będą do wglądu materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - m.in. projekty uchwał, sprawozdania Spółdzielni – z którymi Członek może się zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.
Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu, Członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu uczestniczą z biernym i czynnym prawem wyborczym w tej części Walnego Zgromadzenia, na terenie którego znajduje się ich lokal. Członkowie posiadający więcej niż jeden lokal – terytorialnie w ramach różnych jednostek administracyjnych – mają prawo do głosowania, bierne i czynne prawo wyborcze tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
Członek Spółdzielni ma prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez Pełnomocnika. Jeden Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie i winno zawierać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa , PESEL, adres, imię nazwisko pełnomocnika, PESEL, datę części Walnego Zgromadzenia na którym Pełnomocnik ma reprezentować członka, czytelny podpis członka udzielającego pełnomocnictwa – § 8 ust. 1 pkt. 3 statutu.
WZÓR Pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce DRUKI. Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu odbędą się wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2022/2025.
Zarząd zgodnie z § 24 Statutu informuje, że kandydatów na członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać członkowie Spółdzielni. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię, nazwisko, PESEL i adres osoby zgłaszającej oraz imię, nazwisko i adres kandydata na członka Rady Nadzorczej, a także pisemną zgodę, zgłaszanej osoby, na kandydowanie. Zgłaszając kandydata na członka Rady Nadzorczej należy brać pod uwagę wyłączenia wynikające z § 24 ust. 5 i 6 Statutu.
WZÓR zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce DRUKI.
Zgłoszenie kandydata może nastąpić najpóźniej 3 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przybycie na posiedzenie - informujemy Członków Spółdzielni jak i Pełnomocników , że wydawanie mandatów rozpocznie się na 20 minut przed rozpoczęciem zebrania. Prosimy Członków Spółdzielni oraz Pełnomocników działających w ich imieniu o zabranie na obrady dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Zarząd GSBM im. St. Staszica

Strona 6 z 24