AKTUALNOŚCI

Zdrowych,  radosnych  i  spokojnych

Świąt  Wielkiej  Nocy,

smacznego  jajka,  mokrego  dyngusa,

a  także  odpoczynku  w  rodzinnym  gronie.

 

życzą  

Rada Nadzorcza

Przedstawiciele Rad Nieruchomości

Zarząd i Pracownicy Spółdzielni

 

 dok  INFORMACJA O PIT - 8C | 12-02-2014

WAŻNE

DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI, KTÓRZY KORZYSTALI Z DOPŁAT DO WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ  

 

GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje, że zmieniła się interpretacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie refundacji z funduszu remontowego spółdzielni wydatków poniesionych na remont własnego lokalu (stolarki okiennej) – według nowej interpretacji z dnia 10.10.2013 r. Nr DD3/033/184/CRS /13/RD-94536/13 właściciel lokalu, który korzysta z takiej refundacji nie będzie miał wystawionej informacji PIT – 8C, gdyż nie stanowi ona przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym właściciele lokali, którzy w ubiegłych latach rozliczyli w swoim podatku PIT – 8C otrzymany ze Spółdzielni mogą składać korekty zeznać podatkowych. W tym celu należy skontaktować się z właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędem Skarbowym.

 

Zarząd GSBM

dok  POŻEGNANIE LATA 2013 NA OSIEDLU CHWAŁOWICKA | 01-10-2013

W dniu 28 września na osiedlu odbył się kolejny już festyn dla dzieci i młodzieży. Nagrody i prezenty zostały ufundowane przez liczne grono sponsorów. Tak jak zwykle zabawę prowadził pomysłodawca, członek Rady Nadzorczej Pan Krystian Tomiczek.

Festyn "Pożegnanie lata 2013" na os. Chwałowicka

dok  INFORMACJA O  WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW GSBM im St. Staszica | 16-04-2013

Zarząd Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. działając w oparciu o art. 83 ustęp 2 i 6 ustawy z dnia 15.12.2000r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych„ Dz. U nr 4 z 2001r. z późn. zmianami oraz § 19 ust. 1 i 4  Statutu informuje o terminach i miejscach odbycia Walnego Zgromadzenia  oraz o porządku obrad:

1. Rybnik – Niedobczyce / Wodzisław Śl. 13.05.2013 r., godz. 1600  Wodzisławskie Centrum Kultury ul. Kubsza 17,  Wodzisław Śl. 

2. Rybnik - Boguszowice 14.05.2013 r., godz. 1600  Sala Gimnastyczna w Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach,   

3. Rybnik – Centrum 15.05.2013 r., godz. 1600  Cech Rzemiosł oraz  Małej i Średniej Przedsiębiorczości, ul.  Wysoka 15/17 w Rybniku, 

4. Jastrzębie – Dubielec, Północna 16.05.2013 r., godz. 1600  Budynek Szkoleniowy przy KWK Borynia - Zofiówka, Ruch Zofiówka, Sala nr 33, ul. Rybnicka  6 w Jastrzębiu Zdroju
5. Jastrzębie – Bogoczowiec, BGP, 11 Listopada, Broniewskiego 17.05.2013 r., godz. 1600    Świetlica w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Piastów 15 w Jastrzębiu – Zdroju,  

 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad.

2.   Wybór Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej. 

3.   Przedstawienie przez Zarząd:

-         sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2012 r.,

-         informacji o wynikach finansowych za  2012 r.,

4.   Wystąpienie przedstawiciela Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania RN.

5.   Omówienie  wyników z przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji obejmującej lata 2010-2012.

6.   Podjęcie uchwał  w sprawach:

-         przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 r.,

-         podziału wyniku finansowego za 2012 r.,

-         udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

7.   Rozpatrzenie propozycji zmian do statutu i podjęcie stosownej uchwały.

8.   Rozpatrzenie wniosku dot. zbycia terenu Urzędowi Miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby budowy  boiska na osiedlu Dubielec – podjęcie    stosownej uchwały.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

10.  Omówienie kwestii związanych z  wywozem  śmieci  w myśl zmienionych przepisów o gospodarowaniu odpadami.

11.  Sprawy wniesione przez członków w trybie art. 83 ustęp 10 i 12 ustawy z dnia 15.12. 2000 r. ”O Spółdzielniach Mieszkaniowych”  Dz. U.  nr 4 z 2001 r.  z  późn.  zmianami.

12.  Wolne głosy, wnioski i zapytania.

13.  Podsumowanie i zakończenie obrad.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosimy o zabranie na obrady dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

 

Zgodnie z § 19 ust 1  Statutu,  Członkowie oczekujący, członkowie prawni, pracownicy będący członkami   spółdzielni oraz  posiadający więcej niż jeden lokal,  mają  prawo do głosowania, bierne i czynne prawo wyborcze  tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd  informuje, że w siedzibie Spółdzielni od dnia  26.04.2013r   wyłożone będą do wglądu materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia wraz ze sprawozdaniami Spółdzielni za 2012r, a dodatkowo projekty  uchwał i wniosków wyłożone będą do wglądu na Administracjach Osiedla. Z dokumentami tymi, członek będzie mógł się zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni tj. w godz.  700 do 1400 od wtorku do piątku a w poniedziałki  od 700 do 1600 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce Lustracje i Sprawozdania

 

Zarząd nadmienia, iż w oparciu o Art. 83 ustęp 11 i 12 ustawy z dnia 15.12.2000r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych” oraz § 19 ust. 5  Statutu  członkowie mogą  zgłaszać pisemne projekty uchwał oraz żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszany przez członka Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. 

Członkom Spółdzielni przysługuje również  prawo do wnoszenia na piśmie poprawek do projektów uchwał w terminie nie później niż 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

dok  OŚWIADCZENIE DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI | 14-03-2013

 

Oświadczenie do wywozu nieczystości

 

  dok INFORMACJA O  ZEBRANIU  PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW GSBM im St. Staszica | 10-04-2012

Zarząd Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. działając w oparciu o art. 83 ustęp 2 i 6 ustawy z dnia 15.12.2000r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych„ Dz. U nr 4 z 2001r. z późn. zmianami oraz § 19 ust. 1 i 4  Statutu informuje o terminach i miejscach odbycia Walnego Zgromadzenia  oraz o porządku obrad:

 

1. Rybnik – Niedobczyce / Wodzisław Śl. 09.05.2012 r., godz. 1600  Świetlica w Szkole Podstawowej nr 22 w Niedobczycach,   

2. Rybnik - Boguszowice 10.05.2012 r., godz. 1600  Sala Gimnastyczna w Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach,   

3. Rybnik – Centrum 11.05.2012 r., godz. 1600  Cech Rzemiosł oraz  Małej i Średniej Przedsiębiorczości, ul.  Wysoka 15/17 w Rybniku, 

4. Jastrzębie – Dubielec, Północna 14.05.2012 r., godz. 1600  Budynek Szkoleniowy przy KWK Borynia - Zofiówka, Ruch Zofiówka, Sala nr 33, ul. Rybnicka  6 w Jastrzębiu Zdroju
5. Jastrzębie – Bogoczowiec, BGP, 11 Listopada, Broniewskiego 15.05.2012 r., godz. 1600    Świetlica w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Piastów 15 w Jastrzębiu – Zdroju,  

 

 Porządek obrad: 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Wybór Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej. 

3.    Przedstawienie przez Zarząd:

-   sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2011 r.

-   informacji o wynikach finansowych za  2011 r.

4.    Wystąpienie przedstawiciela Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania RN.

5.    Podjęcie uchwał  w sprawach:

-   przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 r.

-   podziału wyniku finansowego za 2011 r.

-   udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

6.    Rozpatrzenie propozycji zmian do statutu i podjęcie stosownej uchwały.

7.    Przeprowadzenie wyborów i podjęcie uchwał w sprawie:

                ·  wyboru przedstawicieli  na zjazd przedkongresowy V Kongresu Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej

                ·  wyboru delegata na Walne  Zgromadzenie    Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej.

8.   Sprawy wniesione przez członków w trybie art. 83 ustęp 10 i 12 ustawy z dnia 15.12. 2000 r. ”O Spółdzielniach Mieszkaniowych” Dz.U. nr 4 z  2001r z  późn. zmianami,

9.    Wolne głosy, wnioski i zapytania.

10.  Podsumowanie i zakończenie obrad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosimy o zabranie na obrady dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

 

      Zgodnie z § 19 ust 1  Statutu,  Członkowie oczekujący, członkowie prawni, pracownicy będący członkami   spółdzielni oraz  posiadający więcej niż jeden lokal,  mają  prawo do głosowania, bierne i czynne prawo wyborcze  tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd  informuje, że w siedzibie Spółdzielni od dnia  23.04.2012r   wyłożone będą do wglądu materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia wraz ze sprawozdaniami Spółdzielni za 2011r, a dodatkowo projekty  uchwał i wniosków wyłożone będą do wglądu na Administracjach Osiedla. Z dokumentami tymi, członek będzie mógł się zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni tj. w godz.  700 do 1500 od wtorku do piątku a w poniedziałki  od 700 do 1600 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce Lustracje i Sprawozdania.

 

Zarząd nadmienia, iż w oparciu o Art. 83 ustęp 11 i 12 ustawy z dnia 15.12.2000r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych” oraz § 19 ust. 5  Statutu  członkowie mogą  zgłaszać pisemne projekty uchwał oraz żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszany przez członka Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Członkom Spółdzielni przysługuje również  prawo do wnoszenia na piśmie poprawek do projektów uchwał w terminie nie później niż 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

W związku z tym, iż  w bieżącym roku przewidziane są wybory przedstawicieli na zjazd przedkongresowy  V Kongresu Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach   -  Zarząd wnosi o  pisemne zgłaszanie kandydatów najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zawierać imię, nazwisko, PESEL i adres osoby zgłaszającej oraz imię, nazwisko i adres kandydata na przedstawiciela / delegata,  a także pisemną zgodę, zgłaszanej osoby, na kandydowanie. 

  dok STAWKI EKSPLOATACYJNE| 21-01-2012

W poniższym linku można znaleźć wysokość stawek eksploatacyjnych dla poszczególnych nieruchomości w zależności od tytułu prawnego użytkowanego mieszkania i od posiadania członkostwa w spółdzielni.
Wysokość stawek dla danej nieruchomości ustalana jest na podstawie prognozy kosztów: dotyczących funkcjonowania całej spółdzielni (koszty ogólne), administracji obejmującej terytorialnie zespoły nieruchomości a także specyficznych dla danej nieruchomości tj. kosztów konserwacji. utrzymania czystości, energii elektrycznej dla części wspólnej, ubezpieczenia, podatków, opłaty za wieczyste użytkowanie.
Wpływ na wysokość tych stawek ma także wynik poprzedniego roku na danej nieruchomości, prognozowany wynik z działalności spółdzielni a także wysokość uzyskiwanych pożytków z nieruchomości wspólnej. W roku 2012 na większości nieruchomości stawki eksploatacyjne zostały obniżone, zaś powody podwyżek dla małej części nieruchomości omówione zostały w informacji dostarczonej w grudniu ub.r. wszystkim mieszkańcom.

Wysokości stawek eksploatacyjnych 2012

 

  dok DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA, KULTURALNA  | 01-01-2012

W roku 2011 spółdzielnia środki uzyskane na działalność społ-kult i oświatową przeznaczała na różne cele w zależności od nieruchomości w tym m.in. na:

- utrzymywanie placyków zabaw dla dzieci

- finansowanie działalności świetlicy (Boguszowice)

- pokrywanie opłat za media siłowni (Boguszowice)

- organizacja imprez mikołajkowych (Boguszowice, Karłowicza) i z okazji Dnia Dziecka (Boguszowice)

- finansowanie kosztów zakupu biletów na lodowisko (Jastrzębie-BGP i Bogoczowiec)

- finansowanie kosztów zakupu na kąpielisko (Dubielec)

- zakup siatki do siatkówki i piłek (Dubielec)

- zakupy krzewów i drzew (Dubielec)

We wrześniu odbyła się III edycja imprezy Pożegnania Lata na Osiedlu Chwałowicka. Warto zaznaczyć, że koszt zakupu nagród i paczek dla dzieci pokryty został w całości z wpłat dokonanych przez sponsorów. Podobnie częściowo koszt zakupu paczek dla dzieci na imprezie mikołajkowej Karłowicza pokryty został z wpłat okolicznych przedsiębiorców. Zdjęcia z tych dwóch imprez znajdują się w zakładce Rybnik/Działalność Kulturalna.
 dok  KOMUNIKAT  | 15-07-2011

 W A Ż N Y    K O M U N I K A T

Z uwagi na powiększającą się liczbę osób zalegających z opłatami czynszu oraz stały wzrost zadłużenia prowadzący do braku środków na niezbędne remonty i konserwacje instalacji będących na stanie Spółdzielni, w tym instalacji elektrycznej  -  Zarząd Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica informuje, że  od  01.09.2011 r. w ramach działań windykacyjnych wszystkim osobom uporczywie uchylającym się od wnoszenia opłat czynszu będzie   odcinany  dopływ  energii  elektrycznej  do mieszkań.

  dok  INFORMACJA DOTYCZĄCA WALNEGO ZGROMADZENIA| 21-06-2011
W zakładce AKTY PRAWNE / Walne Zgromadzenie ( z prawej strony ) umieszczone są teksty uchwał poddanych pod głosowanie w trakcie tegorocznych obrad Walnego Zgromadzenia ( łącznie z ilością głosów oddanych za i przeciw przyjęciu uchwały ) oraz wybrany skład Rady Nadzorczej wraz z ilością głosów oddanych na poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej.
  dok  MATERIAŁY DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA| 18-05-2011

Informacja finansowa, sprawozdanie zarządu, projekty uchwał i inne materiały dotyczące walnego zgromadzenia znajdują się z prawej strony w zakładce Lustracja i Sprawozdania.

Druk zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej i oświadczenie kandydata znajdują się w zakładce Druki.

  dok  INFORMACJA O ZEBRANIU WALNEGO ZGROMADZENIA | 06-05-2011

Szczegóły dotyczące cząstkowych walnych zgromadzeń zaplanowanych w terminach 13-17.06.2011 znajdują się z prawej strony w zakładce Walne Zgromadzenie.

  dok  STATUT | 07-02-2011
W dniu 07 stycznia 2011r. KRS wpisał do rejestru nowy Statut GSBM uchwalony na ubiegłorocznym Zebraniu Przedstawicieli Członków. Treść nowego statutu znajduje się w zakładce "AKTY PRAWNE: Statut" w wersji pdf i doc
  dok INFORMACJA | 04-02-2011

W najbliższych dniach do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców zasobów GSBM trafi informacja dotycząca bezpiecznego użytkowania urządzeń i instalacji gazowych, racjonalnego wykorzystania ciepła i zasad jego rozliczania oraz udostępniania mieszkań w celu wykonywania okresowych kontroli. Ten sam tekst zostanie zamieszczony na naszej stronie.
Także w najbliższym tygodniu na klatkach schodowych zostanie wywieszona informacja dotycząca rozliczenia c.o. i cwu w poszczególnych budynkach naszej spółdzielni.

   dok INFORMACJA O  ZEBRANIU  PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW GSBM im St. Staszica | 01-06-2010

                                              I N F O R M A C J A

o Zebraniu Przedstawicieli Członków GSBM im St. Staszica w dniu 19.06.2010 r. o godz. 1000 w sali restauracji OSTRAWA w Wodzisławiu Śl. ul. Kubsza 28 

Przewidywany porządek obrad 

1. Otwarcie i Wybór Prezydium Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z Z.P.C z dnia 20.06.2009 r.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej , Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
- sprawozdania z działalności Spółdzielni w roku 2009 r.
- informacji o wynikach finansowych za 2009 r. 
- omówienie wniosków z przeprowadzonej w roku 2010 lustracji 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków lustracyjnych.
8. Podjęcie uchwał dot. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
9. Uchylenie uchwały ZPC nr 39/2006 r. z dnia 19.06.2006 r. dot. zasad podziału wyników z własnej działalności Spółdzielni. 
10. Podjęcie uchwały o podziale wyniku finansowego. 
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany do statutu wraz z ujednoliconym tekstem.
12. Informacja w sprawie realizacji wniosków podjętych na ZPC w dniu 20.06.2009 r.
13. Wystąpienie przedstawiciela Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie przedłożonego sprawozdania. 
14. Ocena działania Rady Nadzorczej z możliwością dokonania zmian w jej składzie,
15. Podjęcie uchwały dot. przyjęcia „Regulaminu korzystania z wolnych środków Spółdzielni.
16. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej przyjęcia „ Regulaminu użytkowania, wynajmowania i sprzedaży garaży w zasobach GSBM” i podjęcie stosownej uchwały.
17. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie odsetek i podjęcie stosownych uchwał. 
18. Rozpatrzenie wniosków z Grup Członkowskich maj 2010.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków przyjętych do realizacji oraz uchwały w sprawie wniosków odrzuconych. 
20. Dyskusja.
21. Podsumowanie i zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z § 19 i § 20 Statutu w ZPC biorą udział Przedstawiciele wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich, Pełnomocnicy członków prawnych oraz osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni.

• Dodatkowo informujemy, że w siedzibie Spółdzielni od dnia 01.06.2010 r. wyłożone jest do wglądu sprawozdanie finansowe za 2009 r. 
• Z projektem zmian do statutu można się zapoznać na stronie internetowej Spółdzielni.

  dok PROJEKT REGULAMINU WYKORZYSTANIA "WOLNYCH ŚRODKÓW"                 | 20-05-2010
dok Projekt Regulaminu wykorzystania "wolnych środków" (*.doc) >>
  dok  OGŁOSZENIE  O  PROJEKCIE UCHWAŁY ZPC dot. Statutu Spółdzielni            | 17-05-2010
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje, że w zakładce AKTY PRAWNE - Statut, znajduje się PROJEKT UCHWAŁY ZPC w sprawie zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu GSBM. 
   dok  OGŁOSZENIE  O  ZEBRANIACH  GRUP  CZŁONKOWSKICH | 05-05-2010

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje członków o terminach zebrań grup członkowskich.
Członek oczekujący może wziąć udział z czynnym i biernym prawem wyborczym w grupie, która odbywa się w miejscowości zgodnej z programem na który został przyjęty. 


1. Rybnik – Centrum 18.05.2010 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka, godz. 1630 ul Szafranka 7 w Rybniku 
2. Rybnik - Boguszowice 19.05.2010 r. Sala w Gimnazjum nr 7, godz. 1600 w Boguszowicach
3. Jastrzębie – Dubielec 20.05.2010 r. Sala Konferencyjna Restauracji, godz. 1600 „Zielone Oczko” ul. Rybnicka 6 w Jastrzębiu Zdroju 
4. Wodzisław Śl. 24.05.2008 r. Sala Narad Spółdzielni, godz. 1630 w Wodzisławiu Śl. ul. Kubsza 12
5. Rybnik – Niedobczyce 25.05.2010 r. Sala Szkoły Podstawowej nr 22, godz. 1600 w Niedobczycach 
6. Jastrzębie – Bogoczowiec 26.05.2010 r. Sala nr 4 w Gimnazjum nr 10, godz. 1600 Jastrzębie ul. Piastów 15


Porządek zebrania obejmuje: 
1. Otwarcie zebrania i przedstawienie „Regulaminu zebrań grup członkowskich”
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków
5. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego za 2009 r. 
6. Przedstawienie propozycji dotyczących zmian statutu
7. Informacja w sprawie realizacji wniosków podjętych na ZPC w dniu 20.06.2009 r. oraz grupach członkowskich w maju 2009 r. 
8. Omówienie protokołu z pełnej lustracji Spółdzielni obejmującej lata 2007 –2009 oraz przedstawienie wniosków polustracyjnych 
9. Omówienie projektu „Regulaminu korzystania z wolnych środków Spółdzielni”
10. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej przyjęcia „Regulaminu użytkowania, wynajmowania i sprzedaży garaży w zasobach GSBM„ 
11. Przedstawienie innych spraw będących przedmiotem obrad ZPC:
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego
- zatwierdzenie wniosków lustracyjnych 
- rozpatrzenie wniosków o umorzenie odsetek i podjęcie uchwał w tym zakresie 
- omówienie zmian do statutu wraz przyjęciem jednolitego tekstu statutu
- podjęcie uchwały o podziale wyniku finansowego
- podjęcie uchwały dot. przyjęcia „Regulaminu korzystania z wolnych środków Spółdzielni” 
- uchylenie uchwały ZPC nr 39/2006r z dnia 19.06.2006r dot. zasad podziału wyników z własnej działalności Spółdzielni. 
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Osiedla
14. Ocena członków Rady Osiedla z możliwością dokonania zmian w jej składzie 
15. Ocena Przedstawicieli na ZPC z możliwością dokonania zmian w ich składzie /wybór przedstawicieli w miejsce wolnego mandatu w grupie Jastrzębie – Dubielec oraz Rybniku Boguszowicach/. 
16. Przedstawienie możliwości skorzystania ze środków WFOŚ i GW przy termomodernizacji budynków (Rybnik Centrum)
17. Rozpatrzenie wniosku Towarzystwa Rozwoju Sportu i Rekreacji o zwolnienie z opłat czynszowych i z opłat za media (Rybnik -Boguszowice)
18. Dyskusja i zgłaszanie wniosków 
19. Głosowanie nad wnioskami i zakończenie posiedzenia.”

   dok ZMIANA  ZASAD  POBIERANIA  PROWIZJI  OD  WPŁAT  GOTÓWKOWYCH  |26-02-2010
GSBM. im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. zawiadamia, iż zgodnie z pismem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 1 w Wodzisław Śl. z dnia 23.02.2010 r. od          1 marca 2010 r. nastąpią zmiany zasad pobierania prowizji od wpłat gotówkowych Prowizja od wpłat gotówkowych będzie pobierana od wpłacającego na warunkach standardowych wg aktualnie obowiązującej Taryfy prowizji i opłat bankowych.
  dok NOWELIZACJA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH|09-02-2010
W dniu 01.01.2010 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27). Ujednolicony tekst ustawy znajduje się w zakładce AKTY PRAWNE - Ustawa o spółdzielniach.
  dok NOWELIZACJA  USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH ...| 09-02-2010
Informujemy również, że od stycznia br. obowiązuje nowelizacja Ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z dnia 30 listopada 1995 r. (Dz.U. 1996 Nr 5, poz. 32), która w sposób korzystniejszy ustaliła zasady stosowania umorzeń przy całkowitej spłacie zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek.
Osoby zainteresowane wyliczeniem wysokości jednorazowej spłaty kredytu i odsetek mogą uzyskać szczegółowe informacje w dziale wkładów Spółdzielni.
 dok FESTYN POŻEGNANIA LATA|
Na zakończenie wakacji już po raz kolejny odbył się na osiedlu Chwałowicka festyn dla dzieci. Dzięki sponsorom, którym chcielibyśmy serdecznie podziękować za pomoc, biorące udział w konkursach dzieci otrzymywały upominki i słodycze. Zaangażowanie organizatorów i ładna pogoda sprawiły, że chyba wszystkie dzieci były zadowolone. W zakładce Rybnik/Działalność kulturalna zamieszczono kilka zdjęć z imprezy.
dok OGŁOSZENIE O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW| 03-06-2009

I N F O R M A C J A
o Zebraniu Przedstawicieli Członków GSBM im St. Staszica w dniu 20.06.2009 r. o godz. 1000 w sali DOMU PRZYJĘĆ TOPOLE w Radlinie ul. Mariacka 8.

Przewidywany porządek obrad

1. Otwarcie i Wybór Prezydium Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Z.P.C z dnia 28.06.2008 r.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.
5. Rozpatrzenie odwołania od decyzji o wykluczeniu ze Spółdzielni i podjęcie stosownej uchwały.
6. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie odsetek i podjęcie stosownych uchwał.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
- sprawozdania z działalności Spółdzielni w roku 2008 r.
- informacji o wynikach finansowych za 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
9. Podjęcie uchwały o rozliczeniu straty finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
11. Informacja w sprawie realizacji wniosków podjętych na ZPC w dniu 28.06.2008 r.
12. Wystąpienie Przedstawiciela Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania.
13. Ocena działania Rady Nadzorczej z możliwością dokonania zmian w jej składzie.
14. W zakresie spraw dotyczących Statutu:
- omówienie wniosku Grupy Członkowskiej Rybnik – Centrum dot. zmiany Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wniosków dot. przeniesienia własności lokali złożonych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.12.2008 r.
16. Rozpatrzenie wniosku o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej (dot. struktury organizacyjnej) i podjęcie stosownej uchwały.
17. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd GSBM do zawierania umów w przedmiocie ustanawiania odrębnych własności lokali mieszkalnych.
18. Omówienie sprawy sprzedaży garaży w Rybniku Centrum i podjęcie stosownej uchwały.
19. Rozpatrzenie wniosków z Grup Członkowskich.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków przyjętych do realizacji oraz uchwały w sprawie wniosków odrzuconych.
21. Dyskusja.
22. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Zgodnie z § 19 i § 20 Statutu w ZPC biorą udział Przedstawiciele wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich, Pełnomocnicy członków prawnych oraz osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni.

Dodatkowo informujemy, że w siedzibie Spółdzielni wyłożone jest do wglądu sprawozdanie finansowe za 2008 r.

Uchwalony statut przez ZPC w czerwcu 2008 r. (nie wpisany do KRS) jest do wglądu na stronie internetowej.

dok HARMONOGRAMY SPŁAT KREDYTU - OSIEDLE 11 LISTOPADA | 09-05-2009

dok Harmonogram spłaty kredytu 11 listopada 7 >>
dok Harmonogram spłaty kredytu 11 listopada 7A >>
dok Harmonogram spłaty kredytu 11 listopada 11 >>
dok Harmonogram spłaty kredytu 11 listopada 11A >>

Uwaga! Raty odsetek podane są szacunkowo.

dok WYKORZYSTANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO | 06-05-2009
dok Wykorzystanie funduszu remontowego za rok 2008 (*.doc) >>
dok OGŁOSZENIE  O  ZEBRANIACH  GRUP  CZŁONKOWSKICH | 04-05-2009

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje członków  zamieszkałych i oczekujących o terminach  zebrań grup członkowskich.

Członek oczekujący może wziąć udział z czynnym i biernym prawem wyborczym w grupie, która odbywa się w miejscowości zgodnej z programem na który został przyjęty.              

 

1. Jastrzębie - Ruchu Oporu, Północna - 12.05.2009 r.  godz. 1600 - Sala Konferencyjna Restauracji „Zielone Oczko” w Jastrzębiu Zdr. ul. Rybnicka 6  

 2. Jastrzębie - Bogoczowiec, Boża Góra Prawa, 11 Listopada, Broniewskiego (członkowie zamieszkali i oczekujący)  13.05.2009 r.   godz. 1600  - Sala w  Gimnazjum nr 10 w Jastrzębiu Zdr. ul. Piastów 15  

3. Wodzisław Śl. (członkowie zamieszkali i oczekujący) - 14.05.2009 r.  godz. 1700 - Sala Narad Spółdzielni w Wodzisławiu  Śl. ul. Kubsza 12  

 4. Rybnik – Niedobczyce - Boczna, Wrębowa, Wiertnicza, Związkowa, Paderewskiego   - 19.05.2009 r. godz. 1700 - Sala Szkoły Podstawowej nr 22   w  Niedobczycach  

5. Rybnik – Centrum - Karłowicza, Gliwicka, Żołnierzy Września, Chwałowicka , Kilińskiego 20.05.2009 r. godz. 1630 - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  ul. Szafranka 7 w Rybniku

 6. Rybnik – Boguszowice - Sztolniowa, Armii Ludowej, Patriotów (członkowie zamieszkali i oczekujący) - 21.05.2009 r. godz. 1630 - Sala w  Gimnazjum nr 7 w  Boguszowicach

         

 Porządek zebrania obejmuje:

 

 1. Otwarcie zebrania  i przedstawienie „Regulaminu zebrań grup członkowskich”.

 2. Wybór Prezydium Zebrania.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

 5. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego za 2008 r.

 6. Informacja w sprawie realizacji wniosków podjętych na ZPC w dniu 28.06.2008 r. oraz zgłoszonych na grupach członkowskich w maju i czerwcu 2008 r.

 7. Przedstawienie innych spraw będących przedmiotem obrad ZPC:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008 r.

- rozpatrzenie wniosków o umorzenie odsetek

- rozpatrzenie odwołań od decyzji RN o wykluczeniu

- podjęcie decyzji w sprawie realizacji wniosków dot. przeniesienia własności lokali złożonych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 17.12.2008 r.

- rozpatrzenie wniosku o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej (dot. struktury organizacyjnej)

- podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd GSBM do zawierania umów w przedmiocie  ustanawiania odrębnych własności lokali mieszkalnych

- omówienie zmian do statutu wraz z przyjęciem jednolitego tekstu statutu

- sprawa sprzedaży garaży w Rybniku Centrum.

 

 1. Omówienie ustawy termomodernizacyjnej (Rybnik Centrum).

 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Osiedla.

 4. Ocena członków Rady Osiedla z możliwością dokonania zmian w jej składzie.

 5. Ocena Przedstawicieli na ZPC z możliwością dokonania zmian w ich składzie.

 6. Dyskusja. 

 7.  Przyjęcie wniosków i zakończenie zebrania.

 

Równocześnie przypominamy, że w zebraniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla, natomiast czynne i bierne prawo wyborcze (możliwość głosowania) przysługuje tylko członkom Spółdzielni.

dok WAŻNE DLA OSÓB, KTÓRE W 2008 ROKU OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE DO WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | 15-04-2009

Minister Finansów podjął decyzję nr DD3/033/33/KDJ/09/209 o odstąpieniu przez Ministra Finansów i organy podatkowe od dotychczas stosowanej interpretacji i uznał, że otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Z uwagi na fakt, że Urzędy Skarbowe nie są w stanie wydać na dzień dzisiejszy jednoznacznej opinii co do dalszej procedury wynikającej z powyższej decyzji, Spółdzielnia wstrzymuje się z wystawieniem korekty wysłanego do Pana(i) wcześniej PIT8-c. Jednocześnie informujemy, że osoby, które złożyły już rozliczenie roczne będą mogły w przypadku wystawienia korekty PIT8-c dokonać korekty swojego rozliczenia rocznego.

Osoby, które takiego rozliczenia jeszcze nie złożyły, decyzję co do uwzględnienia otrzymanego PIT8-c w rozliczeniu rocznym za 2008 r. winny podjąć po konsultacji z właściwym Urzędem Skarbowym ponieważ Spółdzielnia nie może wydawać swoich interpretacji przepisów podatkowych, a  jedynie  informuje o decyzji  Ministra  Finansów.

dok INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZENOSZENIA WŁASNOŚCI LOKALI PO WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2008 ROKU| 30-01-2009

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 roku w którym orzeczono o niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni informuje:

1. Wnioski o przeniesienie własności lokali złożone do dnia 17 grudnia ubiegłego roku przez członków, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu będą nadal realizowane do dnia 30 grudnia 2009 roku zgodnie z art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Realizacja wniosków o przeniesienie własności lokalu złożone przez członków, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu złożone po dniu 17 grudnia 2008 roku będzie wstrzymana do decyzji w tej sprawie podjętej na Walnym Zgromadzeniu ( Zebraniu Przedstawicieli Członków ), które odbędzie się w czerwcu bieżącego roku.

3. Wnioski o przeniesienie własności lokali złożone przez członków lub osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będą realizowane na takich samych zasadach jak dotychczas. Z uwagi na fakt, że szczególnie ta sprawa wywołuje w ostatnim czasie wiele wątpliwości w mediach a także przewija się w wielu pytaniach kierowanych do spółdzielni informujemy, że GSBM nie planuje żadnych zmian w zasadach przenoszenia własności tych lokali, a w szczególności wprowadzenia dodatkowych opłat innych niż obecnie obowiązujące

dok KONSULTACJE PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI W SPRAWACH PLANÓW REMONTÓW| 10-01-2009
W okresie listopad - grudzień 2008 odbyły się po raz pierwszy konsultacje z wybranymi wcześniej przedstawicielami poszczególnych nieruchomości. 61 Przedstawicieli wspólnie z pracownikami spółdzielni uczestniczyło w konstruowaniu planu remontów. Wypracowane w trakcie tych spotkań wersje robocze planów remontów nieruchomości zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej GSBM, która w styczniu podejmie decyzje co do ich ostatecznego kształtu. Po przyjęciu planów przez Radę Nadzorczą zostaną one opublikowane na naszej stronie internetowej
dok INFORMACJA O PODJĘCIU UCHWAŁY O PODZIALE SPÓŁDZIELNI | 30-04-2008
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje, że w dniu 25.04.2008 r. została podjęta Uchwała nr 4/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków GSBM. im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. dotycząca podziału spółdzielni, w wyniku którego zostanie utworzona Nowa Spółdzielnia na zasobach w Pawłowicach.
dok INFORMACJA ZARZĄDU GSBM IM. ST. STASZICA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA C.O. ZA ROK 2007 | 06-03-2008
W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców o termin rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za rok 2007 informujemy, że Zarząd spółdzielni jest zobligowany do rozliczenia tych kosztów zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą „Regulaminem rozliczania kosztów eksploatacji zasobów”. W rozdziale II C pkt 1 jest następujący zapis wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/2006 z dnia 23 marca 2006 roku: „Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania dokonywane jest w terminie miesiąca od daty przyjęcia przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego ….". Sprawozdanie finansowe badane jest przez biegłego, a następnie zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. W porządku obrad Rady na dzień 25 marca będzie między innymi przyjęcie sprawozdania finansowego za 2007 rok. Dopiero wtedy możliwe będzie rozliczenie powyższych kosztów. Inna decyzja Zarządu byłaby pogwałceniem obowiązującego regulaminu.
dok KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW (ważne dla najemców lokali w byłych budynkach zakładowych) | 31-01-2008

W dniu 24.01.2008 r. ukazał się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów komunikat, w którym zawarto między innymi opis sytuacji prawno-podatkowej najemców lokali mieszkalnych w budynkach, które obecnie są własnością spółdzielni, a wcześniej były "budynkami zakładowymi". Poniżej przedstawiamy najistotniejsze fragmenty tego komunikatu: "W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam co następuje ... na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez z niego: 

1. spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu;

2. wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie.

Żądanie to przysługuje również osobie bliskiej w stosunku do najemcy (art. 48 ust. 2 w/wym. ustawy). Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie, najemca powinien pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal (art. 48 ust. 3 w/wym. ustawy). Obowiązujący do dnia 30 lipca 2007 r. art. 122 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowił, iż zmniejszenie płatności członka na pokrycie różnicy między wartością rynkową lokalu, a zwaloryzowaną wartością wkładu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 pkt 5, jest dochodem członka niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Powołane powyżej przepisy dotyczące przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych określają zasady powodujące, iż dotychczasowi członkowie spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego oraz najemcy lokali spółdzielczych, nabywają własność zajmowanych lokali mieszkalnych. A zatem, jeżeli przeniesienie własności lokalu odbywa się zgodnie z w/wym. zasadami, to nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy. W konsekwencji przedmiotowa czynność nie rodzi obowiązku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Uchylenie z dniem 31 lipca 2007 r. art. 122 w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nie zmienia zatem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sytuacji prawno-podatkowej członków spółdzielni, którzy po wejściu w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873) zawarli umowę przeniesienia własności lokalu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami".

dok INTERPRETACJA IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO (ważne dla najemców lokali w byłych budynkach zakładowych) | 31-01-2008

W dn. 02.01.2008r. w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł, w którym powołano się na wydaną w grudniu 2007 przez Izbę Skarbową w Katowicach interpretację dotyczącą dochodów uzyskiwanych przez dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych ( w budynkach, które w przeszłości były budynkami zakładowymi ), którzy mają prawo zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych do złożenia wniosku o przeniesienie na nich własności lokalu, po spełnieniu przewidzianych w ustawie warunków.

Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy z dn. 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców - w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu. Zwolnienie powyższe odnosi się wyłącznie do dochodów uzyskanych z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców.
Jednak po przejęciu budynków zakładowych przez spółdzielnię przestają one posiadać status budynków (lokali) zakładowych, w związku z czym dochody najemców tych lokali uzyskiwane przy przeniesieniu własności lokali nie są zwolnione z podatku.

dok INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI LOKALI | 30-11-2007

Dotyczy następujących budynków:
Jastrzębie Zdrój – ul. 11 listopada 7, 7A, 11, 11A, 13A; ul. Broniewskiego 1, 3, 5, 7
Rybnik – ul. Kilińskiego 21AB; ul. Karłowicza 20AB, 2, 2A, 2B, 2C; ul. Chwałowicka 27, 29, 31, 33; ul. Żołnierzy Września 3; ul. Gliwicka 60-66
Pawłowice – ul. Polna 17A-J, 18A-J, 19A-J, 20A-J, 21A-D; ul. Górnicza 1A-H, 2A-H, 4AB, 5A-D, 6A-F; ul. Kręta 1A-H, ul. LWP 1A-H; ul. Krucza 10AB

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zamieszkujące w wyżej wymienionych budynkach informujemy, że wnioski te są realizowane w ten sam sposób jak złożone na pozostałych budynkach. W związku z tym, że spółdzielnia wobec Państwa nie ma żadnych roszczeń finansowych związanych z przeniesieniem własności lokalu nie otrzymali Państwo pisemnej informacji finansowej o wysokości koniecznej wpłaty przed podpisaniem umowy – aktu notarialnego.

Procedura w tych przypadkach wygląda w ten sposób, że pracownicy telefonicznie informują:
w jakiej kancelarii notarialnej będzie podpisywany akt notarialny ( współpracujemy z kancelariami w Rybniku, Wodzisławiu i ostatnio także 
w Jastrzębiu ), o proponowanym terminie podpisania aktu notarialnego, o wymaganych dokumentach jakie wnioskodawca winien posiadać.

Wszystkie złożone wnioski bez jakiejkolwiek zbędnej zwłoki są sukcesywnie realizowane w terminach, które ustalają kancelarie notarialne. Proponowane terminy ustalane przez kancelarie notarialne są w pełni wykorzystywane.


Pragniemy uspokoić wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przeniesienie własności, że są i będą one realizowane w możliwie jak najkrótszym możliwym do wykonania terminie.

W przypadku jeśli Państwo mają dodatkowe pytania w tych tematach informacje udzielane są pod numerami telefonów siedziby spółdzielni.

dok INFORMACJA NA TEMAT STANU REALIZACJI ZAPISÓW NOWELIZACJI USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH DOT. PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI LOKALI| 29-11-2007

W dniu 31 lipca b.r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która między innymi wprowadziła nowe korzystniejsze warunki przeniesienia własności lokali dla osób posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz najemców lokali mieszkalnych, które przed przejęciem przez spółdzielnię były mieszkaniami przedsiębiorstw państwowych.
Już przed wejściem w życie tych zapisów do spółdzielni napływało dziesiątki wniosków o przeniesienie własności lokalu, które zostały przyjęte przez spółdzielnię do realizacji już na nowych warunkach.

Warunkami realizacji tej ustawy są uregulowane sprawy gruntów na których zlokalizowane są zasoby mieszkaniowe oraz podjęcie uchwał określających udział poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej. Oba te warunki są spełnione przez naszą spółdzielnię.
Na podstawie znanego projektu nowej ustawy już od miesiąca maja b.r. rozpoczęto gromadzenie dokumentacji w celu wystąpienia do Urzędów Miast i Starostw z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o samodzielności poszczególnych lokali. Dzięki temu w momencie wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadaliśmy powyższe zaświadczenia praktycznie dla całych zasobów mieszkaniowych.

Od sierpnia rozpoczął się kolejny etap polegający na przygotowaniu dokumentacji dla notariuszy. Dla każdego wyodrębnianego lokalu jest to szereg dokumentów (zaświadczenia o samodzielności lokalu, rzut kondygnacji z zaznaczonym lokalem i piwnicą, wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków i inne ), dlatego ze względu na ogromną ilość wniosków zreorganizowano pracę służb spółdzielni tak, aby możliwie jak najszybciej realizować złożone wnioski. Przygotowana dokumentacja dotycząca danego lokalu składana jest w kancelarii notarialnej, a po jej sprawdzeniu notariusz wyznacza termin podpisania aktu notarialnego. Pracownicy spółdzielni kontaktują się wtedy telefonicznie z osobami zainteresowanymi informując o proponowanym terminie podpisania aktu, a w przypadku zgody wnioskodawcy zostaje On powiadamiany pisemnym zawiadomieniem o przyjętym terminie.
Od lipca do 19 listopada złożono 1433 wnioski o przeniesienie własności (z czego część nie może być zrealizowana ze względu na zadłużenie lub niespłacony kredyt ). Dzięki szybkiemu przygotowaniu pełnej dokumentacji w większości kancelarii notarialnych byliśmy pierwszą spółdzielnią z tego rejonu, która złożyła stosowne dokumenty. Na terenie Wodzisławia, Rybnika znajduje się w sumie 8 kancelarii notarialnych, z tego 2 kancelarie odmówiły podpisywania aktów notarialnych dla naszej spółdzielni.

Terminy podpisywania aktów notarialnych ustalane są przez notariuszy i są w pełni wykorzystywane przez spółdzielnię ( w zależności od kancelarii są to terminy ustalane co 5 – 14 dni, a w jednym terminie podpisywanych jest od 3 – 15 aktów notarialnych ).
Z uwagi na różne interpretacje zapisów znowelizowanej ustawy, w początkowym okresie jej obowiązywania większość notariuszy odmawiała podpisywania aktów notarialnych na nieruchomościach wielobudynkowych, co spowodowało konieczność realizacji wniosków tylko na nieruchomościach jednobudynkowych ( bez względu na kolejność ich składania ).

Obecnie podpisywane są już także akty notarialne na nieruchomościach wielobudynkowych, a dodatkowo będziemy również korzystać z kancelarii notarialnej w Jastrzębiu ( są tam 2 kancelarie notarialne )
Pełna dokumentacja dotycząca danej nieruchomości jest składana w danej kancelarii notarialnej, która następnie przygotowuje wszystkie akty notarialne dotyczące tej nieruchomości ( taki sposób pracy kancelarii powoduje, że kolejność realizowanych wniosków przeniesienia własności zachowana jest tylko co do poszczególnych nieruchomości ).

Do dnia 29.11.2007 zrealizowano 355 wniosków o przeniesienie własności. Jak widać pomimo wykonania przez spółdzielnię wszelkich niezbędnych prac w celu jak najszybszego podpisania aktów notarialnych niemożliwe okazało się dotrzymanie terminu wyznaczonego przez ustawodawcę. Spółdzielnia nadal będzie dokładać wszelkich starań aby w możliwie najkrótszym czasie zostały zrealizowane pozostałe wnioski.

Uwaga: Od dnia 01.01.2008 nie będzie możliwe podpisanie aktu notarialnego przez osoby posiadające stare tzw. „książkowe” dowody osobiste. 

  dok OŚWIADCZENIE DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI | 14-03-2013

 

Oświadczenie do wywozu nieczystości

 

  dok INFORMACJA O  ZEBRANIU  PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW GSBM im St. Staszica | 10-04-2012

Zarząd Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. działając w oparciu o art. 83 ustęp 2 i 6 ustawy z dnia 15.12.2000r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych„ Dz. U nr 4 z 2001r. z późn. zmianami oraz § 19 ust. 1 i 4  Statutu informuje o terminach i miejscach odbycia Walnego Zgromadzenia  oraz o porządku obrad:

 

1. Rybnik – Niedobczyce / Wodzisław Śl. 09.05.2012 r., godz. 1600  Świetlica w Szkole Podstawowej nr 22 w Niedobczycach,   

2. Rybnik - Boguszowice 10.05.2012 r., godz. 1600  Sala Gimnastyczna w Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach,   

3. Rybnik – Centrum 11.05.2012 r., godz. 1600  Cech Rzemiosł oraz  Małej i Średniej Przedsiębiorczości, ul.  Wysoka 15/17 w Rybniku, 

4. Jastrzębie – Dubielec, Północna 14.05.2012 r., godz. 1600  Budynek Szkoleniowy przy KWK Borynia - Zofiówka, Ruch Zofiówka, Sala nr 33, ul. Rybnicka  6 w Jastrzębiu Zdroju
5. Jastrzębie – Bogoczowiec, BGP, 11 Listopada, Broniewskiego 15.05.2012 r., godz. 1600   Świetlica w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Piastów 15 w Jastrzębiu – Zdroju,  

 

 Porządek obrad: 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Wybór Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej. 

3.    Przedstawienie przez Zarząd:

-   sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2011 r.

-   informacji o wynikach finansowych za  2011 r.

4.    Wystąpienie przedstawiciela Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania RN.

5.    Podjęcie uchwał  w sprawach:

-   przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 r.

-   podziału wyniku finansowego za 2011 r.

-   udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

6.    Rozpatrzenie propozycji zmian do statutu i podjęcie stosownej uchwały.

7.    Przeprowadzenie wyborów i podjęcie uchwał w sprawie:

                ·  wyboru przedstawicieli  na zjazd przedkongresowy V Kongresu Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej

                ·  wyboru delegata na Walne  Zgromadzenie    Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej.

8.   Sprawy wniesione przez członków w trybie art. 83 ustęp 10 i 12 ustawy z dnia 15.12. 2000 r. ”O Spółdzielniach Mieszkaniowych” Dz.U. nr 4 z  2001r z  późn. zmianami,

9.    Wolne głosy, wnioski i zapytania.

10.  Podsumowanie i zakończenie obrad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosimy o zabranie na obrady dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

 

      Zgodnie z § 19 ust 1  Statutu,  Członkowie oczekujący, członkowie prawni, pracownicy będący członkami   spółdzielni oraz  posiadający więcej niż jeden lokal,  mają  prawo do głosowania, bierne i czynne prawo wyborcze  tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd  informuje, że w siedzibie Spółdzielni od dnia  23.04.2012r   wyłożone będą do wglądu materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia wraz ze sprawozdaniami Spółdzielni za 2011r, a dodatkowo projekty  uchwał i wniosków wyłożone będą do wglądu na Administracjach Osiedla. Z dokumentami tymi, członek będzie mógł się zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni tj. w godz.  700 do 1500 od wtorku do piątku a w poniedziałki  od 700 do 1600 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce Lustracje i Sprawozdania.

 

Zarząd nadmienia, iż w oparciu o Art. 83 ustęp 11 i 12 ustawy z dnia 15.12.2000r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych” oraz § 19 ust. 5  Statutu  członkowie mogą  zgłaszać pisemne projekty uchwał oraz żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszany przez członka Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Członkom Spółdzielni przysługuje również  prawo do wnoszenia na piśmie poprawek do projektów uchwał w terminie nie później niż 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

W związku z tym, iż  w bieżącym roku przewidziane są wybory przedstawicieli na zjazd przedkongresowy  V Kongresu Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach   -  Zarząd wnosi o  pisemne zgłaszanie kandydatów najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zawierać imię, nazwisko, PESEL i adres osoby zgłaszającej oraz imię, nazwisko i adres kandydata na przedstawiciela / delegata,  a także pisemną zgodę, zgłaszanej osoby, na kandydowanie. 

  dok STAWKI EKSPLOATACYJNE| 21-01-2012

W poniższym linku można znaleźć wysokość stawek eksploatacyjnych dla poszczególnych nieruchomości w zależności od tytułu prawnego użytkowanego mieszkania i od posiadania członkostwa w spółdzielni.
Wysokość stawek dla danej nieruchomości ustalana jest na podstawie prognozy kosztów: dotyczących funkcjonowania całej spółdzielni (koszty ogólne), administracji obejmującej terytorialnie zespoły nieruchomości a także specyficznych dla danej nieruchomości tj. kosztów konserwacji. utrzymania czystości, energii elektrycznej dla części wspólnej, ubezpieczenia, podatków, opłaty za wieczyste użytkowanie.
Wpływ na wysokość tych stawek ma także wynik poprzedniego roku na danej nieruchomości, prognozowany wynik z działalności spółdzielni a także wysokość uzyskiwanych pożytków z nieruchomości wspólnej. W roku 2012 na większości nieruchomości stawki eksploatacyjne zostały obniżone, zaś powody podwyżek dla małej części nieruchomości omówione zostały w informacji dostarczonej w grudniu ub.r. wszystkim mieszkańcom.

Wysokości stawek eksploatacyjnych 2012

 

  dok DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA, KULTURALNA  | 01-01-2012

W roku 2011 spółdzielnia środki uzyskane na działalność społ-kult i oświatową przeznaczała na różne cele w zależności od nieruchomości w tym m.in. na:

- utrzymywanie placyków zabaw dla dzieci

- finansowanie działalności świetlicy (Boguszowice)

- pokrywanie opłat za media siłowni (Boguszowice)

- organizacja imprez mikołajkowych (Boguszowice, Karłowicza) i z okazji Dnia Dziecka (Boguszowice)

- finansowanie kosztów zakupu biletów na lodowisko (Jastrzębie-BGP i Bogoczowiec)

- finansowanie kosztów zakupu na kąpielisko (Dubielec)

- zakup siatki do siatkówki i piłek (Dubielec)

- zakupy krzewów i drzew (Dubielec)

We wrześniu odbyła się III edycja imprezy Pożegnania Lata na Osiedlu Chwałowicka. Warto zaznaczyć, że koszt zakupu nagród i paczek dla dzieci pokryty został w całości z wpłat dokonanych przez sponsorów. Podobnie częściowo koszt zakupu paczek dla dzieci na imprezie mikołajkowej Karłowicza pokryty został z wpłat okolicznych przedsiębiorców. Zdjęcia z tych dwóch imprez znajdują się w zakładce Rybnik/Działalność Kulturalna.
 dok  KOMUNIKAT  | 15-07-2011

 W A Ż N Y    K O M U N I K A T

Z uwagi na powiększającą się liczbę osób zalegających z opłatami czynszu oraz stały wzrost zadłużenia prowadzący do braku środków na niezbędne remonty i konserwacje instalacji będących na stanie Spółdzielni, w tym instalacji elektrycznej  -  Zarząd Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica informuje, że  od  01.09.2011 r. w ramach działań windykacyjnych wszystkim osobom uporczywie uchylającym się od wnoszenia opłat czynszu będzie   odcinany  dopływ  energii  elektrycznej  do mieszkań.

  dok  INFORMACJA DOTYCZĄCA WALNEGO ZGROMADZENIA| 21-06-2011
W zakładce AKTY PRAWNE / Walne Zgromadzenie ( z prawej strony ) umieszczone są teksty uchwał poddanych pod głosowanie w trakcie tegorocznych obrad Walnego Zgromadzenia ( łącznie z ilością głosów oddanych za i przeciw przyjęciu uchwały ) oraz wybrany skład Rady Nadzorczej wraz z ilością głosów oddanych na poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej.
  dok  MATERIAŁY DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA| 18-05-2011

Informacja finansowa, sprawozdanie zarządu, projekty uchwał i inne materiały dotyczące walnego zgromadzenia znajdują się z prawej strony w zakładce Lustracja i Sprawozdania.

Druk zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej i oświadczenie kandydata znajdują się w zakładce Druki.

  dok  INFORMACJA O ZEBRANIU WALNEGO ZGROMADZENIA | 06-05-2011

Szczegóły dotyczące cząstkowych walnych zgromadzeń zaplanowanych w terminach 13-17.06.2011 znajdują się z prawej strony w zakładce Walne Zgromadzenie.

  dok  STATUT | 07-02-2011
W dniu 07 stycznia 2011r. KRS wpisał do rejestru nowy Statut GSBM uchwalony na ubiegłorocznym Zebraniu Przedstawicieli Członków. Treść nowego statutu znajduje się w zakładce "AKTY PRAWNE: Statut" w wersji pdf i doc
  dok INFORMACJA | 04-02-2011

W najbliższych dniach do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców zasobów GSBM trafi informacja dotycząca bezpiecznego użytkowania urządzeń i instalacji gazowych, racjonalnego wykorzystania ciepła i zasad jego rozliczania oraz udostępniania mieszkań w celu wykonywania okresowych kontroli. Ten sam tekst zostanie zamieszczony na naszej stronie.
Także w najbliższym tygodniu na klatkach schodowych zostanie wywieszona informacja dotycząca rozliczenia c.o. i cwu w poszczególnych budynkach naszej spółdzielni.

   dok INFORMACJA O  ZEBRANIU  PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW GSBM im St. Staszica | 01-06-2010

                                              I N F O R M A C J A

o Zebraniu Przedstawicieli Członków GSBM im St. Staszica w dniu 19.06.2010 r. o godz. 1000 w sali restauracji OSTRAWA w Wodzisławiu Śl. ul. Kubsza 28 

Przewidywany porządek obrad 

1. Otwarcie i Wybór Prezydium Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z Z.P.C z dnia 20.06.2009 r.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej , Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
- sprawozdania z działalności Spółdzielni w roku 2009 r.
- informacji o wynikach finansowych za 2009 r. 
- omówienie wniosków z przeprowadzonej w roku 2010 lustracji 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków lustracyjnych.
8. Podjęcie uchwał dot. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
9. Uchylenie uchwały ZPC nr 39/2006 r. z dnia 19.06.2006 r. dot. zasad podziału wyników z własnej działalności Spółdzielni. 
10. Podjęcie uchwały o podziale wyniku finansowego. 
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany do statutu wraz z ujednoliconym tekstem.
12. Informacja w sprawie realizacji wniosków podjętych na ZPC w dniu 20.06.2009 r.
13. Wystąpienie przedstawiciela Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie przedłożonego sprawozdania. 
14. Ocena działania Rady Nadzorczej z możliwością dokonania zmian w jej składzie,
15. Podjęcie uchwały dot. przyjęcia „Regulaminu korzystania z wolnych środków Spółdzielni.
16. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej przyjęcia „ Regulaminu użytkowania, wynajmowania i sprzedaży garaży w zasobach GSBM” i podjęcie stosownej uchwały.
17. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie odsetek i podjęcie stosownych uchwał. 
18. Rozpatrzenie wniosków z Grup Członkowskich maj 2010.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków przyjętych do realizacji oraz uchwały w sprawie wniosków odrzuconych. 
20. Dyskusja.
21. Podsumowanie i zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z § 19 i § 20 Statutu w ZPC biorą udział Przedstawiciele wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich, Pełnomocnicy członków prawnych oraz osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni.

• Dodatkowo informujemy, że w siedzibie Spółdzielni od dnia 01.06.2010 r. wyłożone jest do wglądu sprawozdanie finansowe za 2009 r. 
• Z projektem zmian do statutu można się zapoznać na stronie internetowej Spółdzielni.

  dok PROJEKT REGULAMINU WYKORZYSTANIA "WOLNYCH ŚRODKÓW"                 | 20-05-2010
dok Projekt Regulaminu wykorzystania "wolnych środków" (*.doc) >>
  dok  OGŁOSZENIE  O  PROJEKCIE UCHWAŁY ZPC dot. Statutu Spółdzielni            | 17-05-2010
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje, że w zakładce AKTY PRAWNE - Statut, znajduje się PROJEKT UCHWAŁY ZPC w sprawie zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu GSBM. 
   dok  OGŁOSZENIE  O  ZEBRANIACH  GRUP  CZŁONKOWSKICH | 05-05-2010

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje członków o terminach zebrań grup członkowskich.
Członek oczekujący może wziąć udział z czynnym i biernym prawem wyborczym w grupie, która odbywa się w miejscowości zgodnej z programem na który został przyjęty. 


1. Rybnik – Centrum 18.05.2010 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka, godz. 1630 ul Szafranka 7 w Rybniku 
2. Rybnik - Boguszowice 19.05.2010 r. Sala w Gimnazjum nr 7, godz. 1600 w Boguszowicach
3. Jastrzębie – Dubielec 20.05.2010 r. Sala Konferencyjna Restauracji, godz. 1600 „Zielone Oczko” ul. Rybnicka 6 w Jastrzębiu Zdroju 
4. Wodzisław Śl. 24.05.2008 r. Sala Narad Spółdzielni, godz. 1630 w Wodzisławiu Śl. ul. Kubsza 12
5. Rybnik – Niedobczyce 25.05.2010 r. Sala Szkoły Podstawowej nr 22, godz. 1600 w Niedobczycach 
6. Jastrzębie – Bogoczowiec 26.05.2010 r. Sala nr 4 w Gimnazjum nr 10, godz. 1600 Jastrzębie ul. Piastów 15


Porządek zebrania obejmuje: 
1. Otwarcie zebrania i przedstawienie „Regulaminu zebrań grup członkowskich”
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków
5. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego za 2009 r. 
6. Przedstawienie propozycji dotyczących zmian statutu
7. Informacja w sprawie realizacji wniosków podjętych na ZPC w dniu 20.06.2009 r. oraz grupach członkowskich w maju 2009 r. 
8. Omówienie protokołu z pełnej lustracji Spółdzielni obejmującej lata 2007 –2009 oraz przedstawienie wniosków polustracyjnych 
9. Omówienie projektu „Regulaminu korzystania z wolnych środków Spółdzielni”
10. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej przyjęcia „Regulaminu użytkowania, wynajmowania i sprzedaży garaży w zasobach GSBM„ 
11. Przedstawienie innych spraw będących przedmiotem obrad ZPC:
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego
- zatwierdzenie wniosków lustracyjnych 
- rozpatrzenie wniosków o umorzenie odsetek i podjęcie uchwał w tym zakresie 
- omówienie zmian do statutu wraz przyjęciem jednolitego tekstu statutu
- podjęcie uchwały o podziale wyniku finansowego
- podjęcie uchwały dot. przyjęcia „Regulaminu korzystania z wolnych środków Spółdzielni” 
- uchylenie uchwały ZPC nr 39/2006r z dnia 19.06.2006r dot. zasad podziału wyników z własnej działalności Spółdzielni. 
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Osiedla
14. Ocena członków Rady Osiedla z możliwością dokonania zmian w jej składzie 
15. Ocena Przedstawicieli na ZPC z możliwością dokonania zmian w ich składzie /wybór przedstawicieli w miejsce wolnego mandatu w grupie Jastrzębie – Dubielec oraz Rybniku Boguszowicach/. 
16. Przedstawienie możliwości skorzystania ze środków WFOŚ i GW przy termomodernizacji budynków (Rybnik Centrum)
17. Rozpatrzenie wniosku Towarzystwa Rozwoju Sportu i Rekreacji o zwolnienie z opłat czynszowych i z opłat za media (Rybnik -Boguszowice)
18. Dyskusja i zgłaszanie wniosków 
19. Głosowanie nad wnioskami i zakończenie posiedzenia.”

   dok ZMIANA  ZASAD  POBIERANIA  PROWIZJI  OD  WPŁAT  GOTÓWKOWYCH  |26-02-2010
GSBM. im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. zawiadamia, iż zgodnie z pismem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 1 w Wodzisław Śl. z dnia 23.02.2010 r. od          1 marca 2010 r. nastąpią zmiany zasad pobierania prowizji od wpłat gotówkowych Prowizja od wpłat gotówkowych będzie pobierana od wpłacającego na warunkach standardowych wg aktualnie obowiązującej Taryfy prowizji i opłat bankowych.
  dok NOWELIZACJA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH|09-02-2010
W dniu 01.01.2010 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27). Ujednolicony tekst ustawy znajduje się w zakładce AKTY PRAWNE - Ustawa o spółdzielniach.
  dok NOWELIZACJA  USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH ...| 09-02-2010
Informujemy również, że od stycznia br. obowiązuje nowelizacja Ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z dnia 30 listopada 1995 r. (Dz.U. 1996 Nr 5, poz. 32), która w sposób korzystniejszy ustaliła zasady stosowania umorzeń przy całkowitej spłacie zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek.
Osoby zainteresowane wyliczeniem wysokości jednorazowej spłaty kredytu i odsetek mogą uzyskać szczegółowe informacje w dziale wkładów Spółdzielni.
 dok FESTYN POŻEGNANIA LATA|
Na zakończenie wakacji już po raz kolejny odbył się na osiedlu Chwałowicka festyn dla dzieci. Dzięki sponsorom, którym chcielibyśmy serdecznie podziękować za pomoc, biorące udział w konkursach dzieci otrzymywały upominki i słodycze. Zaangażowanie organizatorów i ładna pogoda sprawiły, że chyba wszystkie dzieci były zadowolone. W zakładce Rybnik/Działalność kulturalna zamieszczono kilka zdjęć z imprezy.
dok OGŁOSZENIE O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW| 03-06-2009

I N F O R M A C J A
o Zebraniu Przedstawicieli Członków GSBM im St. Staszica w dniu 20.06.2009 r. o godz. 1000 w sali DOMU PRZYJĘĆ TOPOLE w Radlinie ul. Mariacka 8.

Przewidywany porządek obrad

1. Otwarcie i Wybór Prezydium Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Z.P.C z dnia 28.06.2008 r.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.
5. Rozpatrzenie odwołania od decyzji o wykluczeniu ze Spółdzielni i podjęcie stosownej uchwały.
6. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie odsetek i podjęcie stosownych uchwał.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
- sprawozdania z działalności Spółdzielni w roku 2008 r.
- informacji o wynikach finansowych za 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
9. Podjęcie uchwały o rozliczeniu straty finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
11. Informacja w sprawie realizacji wniosków podjętych na ZPC w dniu 28.06.2008 r.
12. Wystąpienie Przedstawiciela Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania.
13. Ocena działania Rady Nadzorczej z możliwością dokonania zmian w jej składzie.
14. W zakresie spraw dotyczących Statutu:
- omówienie wniosku Grupy Członkowskiej Rybnik – Centrum dot. zmiany Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wniosków dot. przeniesienia własności lokali złożonych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.12.2008 r.
16. Rozpatrzenie wniosku o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej (dot. struktury organizacyjnej) i podjęcie stosownej uchwały.
17. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd GSBM do zawierania umów w przedmiocie ustanawiania odrębnych własności lokali mieszkalnych.
18. Omówienie sprawy sprzedaży garaży w Rybniku Centrum i podjęcie stosownej uchwały.
19. Rozpatrzenie wniosków z Grup Członkowskich.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków przyjętych do realizacji oraz uchwały w sprawie wniosków odrzuconych.
21. Dyskusja.
22. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Zgodnie z § 19 i § 20 Statutu w ZPC biorą udział Przedstawiciele wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich, Pełnomocnicy członków prawnych oraz osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni.

Dodatkowo informujemy, że w siedzibie Spółdzielni wyłożone jest do wglądu sprawozdanie finansowe za 2008 r.

Uchwalony statut przez ZPC w czerwcu 2008 r. (nie wpisany do KRS) jest do wglądu na stronie internetowej.

dok HARMONOGRAMY SPŁAT KREDYTU - OSIEDLE 11 LISTOPADA | 09-05-2009

dok Harmonogram spłaty kredytu 11 listopada 7 >>
dok Harmonogram spłaty kredytu 11 listopada 7A >>
dok Harmonogram spłaty kredytu 11 listopada 11 >>
dok Harmonogram spłaty kredytu 11 listopada 11A >>

Uwaga! Raty odsetek podane są szacunkowo.

dok WYKORZYSTANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO | 06-05-2009
dok Wykorzystanie funduszu remontowego za rok 2008 (*.doc) >>
dok OGŁOSZENIE  O  ZEBRANIACH  GRUP  CZŁONKOWSKICH | 04-05-2009

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje członków  zamieszkałych i oczekujących o terminach  zebrań grup członkowskich.

Członek oczekujący może wziąć udział z czynnym i biernym prawem wyborczym w grupie, która odbywa się w miejscowości zgodnej z programem na który został przyjęty.              

 

1. Jastrzębie - Ruchu Oporu, Północna - 12.05.2009 r.  godz. 1600 - Sala Konferencyjna Restauracji „Zielone Oczko” w Jastrzębiu Zdr. ul. Rybnicka 6  

 2. Jastrzębie - Bogoczowiec, Boża Góra Prawa, 11 Listopada, Broniewskiego (członkowie zamieszkali i oczekujący)  13.05.2009 r.   godz. 1600  - Sala w  Gimnazjum nr 10 w Jastrzębiu Zdr. ul. Piastów 15  

3. Wodzisław Śl. (członkowie zamieszkali i oczekujący) - 14.05.2009 r.  godz. 1700 - Sala Narad Spółdzielni w Wodzisławiu  Śl. ul. Kubsza 12  

 4. Rybnik – Niedobczyce - Boczna, Wrębowa, Wiertnicza, Związkowa, Paderewskiego  - 19.05.2009 r. godz. 1700 - Sala Szkoły Podstawowej nr 22  w  Niedobczycach  

5. Rybnik – Centrum - Karłowicza, Gliwicka, Żołnierzy Września, Chwałowicka, Kilińskiego 20.05.2009 r. godz. 1630 - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  ul. Szafranka 7 w Rybniku

 6. Rybnik – Boguszowice - Sztolniowa, Armii Ludowej, Patriotów (członkowie zamieszkali i oczekujący) - 21.05.2009 r. godz. 1630 - Sala w  Gimnazjum nr 7 w  Boguszowicach

         

 Porządek zebrania obejmuje:

 

 1. Otwarcie zebrania  i przedstawienie „Regulaminu zebrań grup członkowskich”.

 2. Wybór Prezydium Zebrania.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

 5. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego za 2008 r.

 6. Informacja w sprawie realizacji wniosków podjętych na ZPC w dniu 28.06.2008 r. oraz zgłoszonych na grupach członkowskich w maju i czerwcu 2008 r.

 7. Przedstawienie innych spraw będących przedmiotem obrad ZPC:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008 r.

- rozpatrzenie wniosków o umorzenie odsetek

- rozpatrzenie odwołań od decyzji RN o wykluczeniu

- podjęcie decyzji w sprawie realizacji wniosków dot. przeniesienia własności lokali złożonych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 17.12.2008 r.

- rozpatrzenie wniosku o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej (dot. struktury organizacyjnej)

- podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd GSBM do zawierania umów w przedmiocie  ustanawiania odrębnych własności lokali mieszkalnych

- omówienie zmian do statutu wraz z przyjęciem jednolitego tekstu statutu

- sprawa sprzedaży garaży w Rybniku Centrum.

 

 1. Omówienie ustawy termomodernizacyjnej (Rybnik Centrum).

 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Osiedla.

 4. Ocena członków Rady Osiedla z możliwością dokonania zmian w jej składzie.

 5. Ocena Przedstawicieli na ZPC z możliwością dokonania zmian w ich składzie.

 6. Dyskusja. 

 7.  Przyjęcie wniosków i zakończenie zebrania.

 

Równocześnie przypominamy, że w zebraniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla, natomiast czynne i bierne prawo wyborcze (możliwość głosowania) przysługuje tylko członkom Spółdzielni.

dok WAŻNE DLA OSÓB, KTÓRE W 2008 ROKU OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE DO WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | 15-04-2009

Minister Finansów podjął decyzję nr DD3/033/33/KDJ/09/209 o odstąpieniu przez Ministra Finansów i organy podatkowe od dotychczas stosowanej interpretacji i uznał, że otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Z uwagi na fakt, że Urzędy Skarbowe nie są w stanie wydać na dzień dzisiejszy jednoznacznej opinii co do dalszej procedury wynikającej z powyższej decyzji, Spółdzielnia wstrzymuje się z wystawieniem korekty wysłanego do Pana(i) wcześniej PIT8-c. Jednocześnie informujemy, że osoby, które złożyły już rozliczenie roczne będą mogły w przypadku wystawienia korekty PIT8-c dokonać korekty swojego rozliczenia rocznego.

Osoby, które takiego rozliczenia jeszcze nie złożyły, decyzję co do uwzględnienia otrzymanego PIT8-c w rozliczeniu rocznym za 2008 r. winny podjąć po konsultacji z właściwym Urzędem Skarbowym ponieważ Spółdzielnia nie może wydawać swoich interpretacji przepisów podatkowych, a  jedynie  informuje o decyzji  Ministra  Finansów.

dok INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZENOSZENIA WŁASNOŚCI LOKALI PO WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2008 ROKU| 30-01-2009

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 roku w którym orzeczono o niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni informuje:

1. Wnioski o przeniesienie własności lokali złożone do dnia 17 grudnia ubiegłego roku przez członków, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu będą nadal realizowane do dnia 30 grudnia 2009 roku zgodnie z art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Realizacja wniosków o przeniesienie własności lokalu złożone przez członków, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu złożone po dniu 17 grudnia 2008 roku będzie wstrzymana do decyzji w tej sprawie podjętej na Walnym Zgromadzeniu ( Zebraniu Przedstawicieli Członków ), które odbędzie się w czerwcu bieżącego roku.

3. Wnioski o przeniesienie własności lokali złożone przez członków lub osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będą realizowane na takich samych zasadach jak dotychczas. Z uwagi na fakt, że szczególnie ta sprawa wywołuje w ostatnim czasie wiele wątpliwości w mediach a także przewija się w wielu pytaniach kierowanych do spółdzielni informujemy, że GSBM nie planuje żadnych zmian w zasadach przenoszenia własności tych lokali, a w szczególności wprowadzenia dodatkowych opłat innych niż obecnie obowiązujące

dok KONSULTACJE PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI W SPRAWACH PLANÓW REMONTÓW| 10-01-2009
W okresie listopad - grudzień 2008 odbyły się po raz pierwszy konsultacje z wybranymi wcześniej przedstawicielami poszczególnych nieruchomości. 61 Przedstawicieli wspólnie z pracownikami spółdzielni uczestniczyło w konstruowaniu planu remontów. Wypracowane w trakcie tych spotkań wersje robocze planów remontów nieruchomości zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej GSBM, która w styczniu podejmie decyzje co do ich ostatecznego kształtu. Po przyjęciu planów przez Radę Nadzorczą zostaną one opublikowane na naszej stronie internetowej
dok INFORMACJA O PODJĘCIU UCHWAŁY O PODZIALE SPÓŁDZIELNI | 30-04-2008
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje, że w dniu 25.04.2008 r. została podjęta Uchwała nr 4/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków GSBM. im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. dotycząca podziału spółdzielni, w wyniku którego zostanie utworzona Nowa Spółdzielnia na zasobach w Pawłowicach.
dok INFORMACJA ZARZĄDU GSBM IM. ST. STASZICA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA C.O. ZA ROK 2007 | 06-03-2008
W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców o termin rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za rok 2007 informujemy, że Zarząd spółdzielni jest zobligowany do rozliczenia tych kosztów zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą „Regulaminem rozliczania kosztów eksploatacji zasobów”. W rozdziale II C pkt 1 jest następujący zapis wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/2006 z dnia 23 marca 2006 roku: „Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania dokonywane jest w terminie miesiąca od daty przyjęcia przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego ….". Sprawozdanie finansowe badane jest przez biegłego, a następnie zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. W porządku obrad Rady na dzień 25 marca będzie między innymi przyjęcie sprawozdania finansowego za 2007 rok. Dopiero wtedy możliwe będzie rozliczenie powyższych kosztów. Inna decyzja Zarządu byłaby pogwałceniem obowiązującego regulaminu.
dok KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW (ważne dla najemców lokali w byłych budynkach zakładowych) | 31-01-2008

W dniu 24.01.2008 r. ukazał się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów komunikat, w którym zawarto między innymi opis sytuacji prawno-podatkowej najemców lokali mieszkalnych w budynkach, które obecnie są własnością spółdzielni, a wcześniej były "budynkami zakładowymi". Poniżej przedstawiamy najistotniejsze fragmenty tego komunikatu: "W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam co następuje ... na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez z niego: 

1. spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu;

2. wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie.

Żądanie to przysługuje również osobie bliskiej w stosunku do najemcy (art. 48 ust. 2 w/wym. ustawy). Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie, najemca powinien pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal (art. 48 ust. 3 w/wym. ustawy). Obowiązujący do dnia 30 lipca 2007 r. art. 122 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowił, iż zmniejszenie płatności członka na pokrycie różnicy między wartością rynkową lokalu, a zwaloryzowaną wartością wkładu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 pkt 5, jest dochodem członka niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Powołane powyżej przepisy dotyczące przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych określają zasady powodujące, iż dotychczasowi członkowie spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego oraz najemcy lokali spółdzielczych, nabywają własność zajmowanych lokali mieszkalnych. A zatem, jeżeli przeniesienie własności lokalu odbywa się zgodnie z w/wym. zasadami, to nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy. W konsekwencji przedmiotowa czynność nie rodzi obowiązku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Uchylenie z dniem 31 lipca 2007 r. art. 122 w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nie zmienia zatem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sytuacji prawno-podatkowej członków spółdzielni, którzy po wejściu w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873) zawarli umowę przeniesienia własności lokalu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami".

dok INTERPRETACJA IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO (ważne dla najemców lokali w byłych budynkach zakładowych) | 31-01-2008

W dn. 02.01.2008r. w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł, w którym powołano się na wydaną w grudniu 2007 przez Izbę Skarbową w Katowicach interpretację dotyczącą dochodów uzyskiwanych przez dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych ( w budynkach, które w przeszłości były budynkami zakładowymi ), którzy mają prawo zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych do złożenia wniosku o przeniesienie na nich własności lokalu, po spełnieniu przewidzianych w ustawie warunków.

Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy z dn. 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców - w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu. Zwolnienie powyższe odnosi się wyłącznie do dochodów uzyskanych z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców.
Jednak po przejęciu budynków zakładowych przez spółdzielnię przestają one posiadać status budynków (lokali) zakładowych, w związku z czym dochody najemców tych lokali uzyskiwane przy przeniesieniu własności lokali nie są zwolnione z podatku.

dok INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI LOKALI | 30-11-2007

Dotyczy następujących budynków:
Jastrzębie Zdrój – ul. 11 listopada 7, 7A, 11, 11A, 13A; ul. Broniewskiego 1, 3, 5, 7
Rybnik – ul. Kilińskiego 21AB; ul. Karłowicza 20AB, 2, 2A, 2B, 2C; ul. Chwałowicka 27, 29, 31, 33; ul. Żołnierzy Września 3; ul. Gliwicka 60-66
Pawłowice – ul. Polna 17A-J, 18A-J, 19A-J, 20A-J, 21A-D; ul. Górnicza 1A-H, 2A-H, 4AB, 5A-D, 6A-F; ul. Kręta 1A-H, ul. LWP 1A-H; ul. Krucza 10AB

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zamieszkujące w wyżej wymienionych budynkach informujemy, że wnioski te są realizowane w ten sam sposób jak złożone na pozostałych budynkach. W związku z tym, że spółdzielnia wobec Państwa nie ma żadnych roszczeń finansowych związanych z przeniesieniem własności lokalu nie otrzymali Państwo pisemnej informacji finansowej o wysokości koniecznej wpłaty przed podpisaniem umowy – aktu notarialnego.

Procedura w tych przypadkach wygląda w ten sposób, że pracownicy telefonicznie informują:
w jakiej kancelarii notarialnej będzie podpisywany akt notarialny ( współpracujemy z kancelariami w Rybniku, Wodzisławiu i ostatnio także 
w Jastrzębiu ), o proponowanym terminie podpisania aktu notarialnego, o wymaganych dokumentach jakie wnioskodawca winien posiadać.

Wszystkie złożone wnioski bez jakiejkolwiek zbędnej zwłoki są sukcesywnie realizowane w terminach, które ustalają kancelarie notarialne. Proponowane terminy ustalane przez kancelarie notarialne są w pełni wykorzystywane.


Pragniemy uspokoić wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przeniesienie własności, że są i będą one realizowane w możliwie jak najkrótszym możliwym do wykonania terminie.

W przypadku jeśli Państwo mają dodatkowe pytania w tych tematach informacje udzielane są pod numerami telefonów siedziby spółdzielni.

dok INFORMACJA NA TEMAT STANU REALIZACJI ZAPISÓW NOWELIZACJI USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH DOT. PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI LOKALI| 29-11-2007

W dniu 31 lipca b.r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która między innymi wprowadziła nowe korzystniejsze warunki przeniesienia własności lokali dla osób posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz najemców lokali mieszkalnych, które przed przejęciem przez spółdzielnię były mieszkaniami przedsiębiorstw państwowych.
Już przed wejściem w życie tych zapisów do spółdzielni napływało dziesiątki wniosków o przeniesienie własności lokalu, które zostały przyjęte przez spółdzielnię do realizacji już na nowych warunkach.

Warunkami realizacji tej ustawy są uregulowane sprawy gruntów na których zlokalizowane są zasoby mieszkaniowe oraz podjęcie uchwał określających udział poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej. Oba te warunki są spełnione przez naszą spółdzielnię.
Na podstawie znanego projektu nowej ustawy już od miesiąca maja b.r. rozpoczęto gromadzenie dokumentacji w celu wystąpienia do Urzędów Miast i Starostw z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o samodzielności poszczególnych lokali. Dzięki temu w momencie wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadaliśmy powyższe zaświadczenia praktycznie dla całych zasobów mieszkaniowych.

Od sierpnia rozpoczął się kolejny etap polegający na przygotowaniu dokumentacji dla notariuszy. Dla każdego wyodrębnianego lokalu jest to szereg dokumentów (zaświadczenia o samodzielności lokalu, rzut kondygnacji z zaznaczonym lokalem i piwnicą, wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków i inne ), dlatego ze względu na ogromną ilość wniosków zreorganizowano pracę służb spółdzielni tak, aby możliwie jak najszybciej realizować złożone wnioski. Przygotowana dokumentacja dotycząca danego lokalu składana jest w kancelarii notarialnej, a po jej sprawdzeniu notariusz wyznacza termin podpisania aktu notarialnego. Pracownicy spółdzielni kontaktują się wtedy telefonicznie z osobami zainteresowanymi informując o proponowanym terminie podpisania aktu, a w przypadku zgody wnioskodawcy zostaje On powiadamiany pisemnym zawiadomieniem o przyjętym terminie.
Od lipca do 19 listopada złożono 1433 wnioski o przeniesienie własności (z czego część nie może być zrealizowana ze względu na zadłużenie lub niespłacony kredyt ). Dzięki szybkiemu przygotowaniu pełnej dokumentacji w większości kancelarii notarialnych byliśmy pierwszą spółdzielnią z tego rejonu, która złożyła stosowne dokumenty. Na terenie Wodzisławia, Rybnika znajduje się w sumie 8 kancelarii notarialnych, z tego 2 kancelarie odmówiły podpisywania aktów notarialnych dla naszej spółdzielni.

Terminy podpisywania aktów notarialnych ustalane są przez notariuszy i są w pełni wykorzystywane przez spółdzielnię ( w zależności od kancelarii są to terminy ustalane co 5 – 14 dni, a w jednym terminie podpisywanych jest od 3 – 15 aktów notarialnych ).
Z uwagi na różne interpretacje zapisów znowelizowanej ustawy, w początkowym okresie jej obowiązywania większość notariuszy odmawiała podpisywania aktów notarialnych na nieruchomościach wielobudynkowych, co spowodowało konieczność realizacji wniosków tylko na nieruchomościach jednobudynkowych ( bez względu na kolejność ich składania ).

Obecnie podpisywane są już także akty notarialne na nieruchomościach wielobudynkowych, a dodatkowo będziemy również korzystać z kancelarii notarialnej w Jastrzębiu ( są tam 2 kancelarie notarialne )
Pełna dokumentacja dotycząca danej nieruchomości jest składana w danej kancelarii notarialnej, która następnie przygotowuje wszystkie akty notarialne dotyczące tej nieruchomości ( taki sposób pracy kancelarii powoduje, że kolejność realizowanych wniosków przeniesienia własności zachowana jest tylko co do poszczególnych nieruchomości ).

Do dnia 29.11.2007 zrealizowano 355 wniosków o przeniesienie własności. Jak widać pomimo wykonania przez spółdzielnię wszelkich niezbędnych prac w celu jak najszybszego podpisania aktów notarialnych niemożliwe okazało się dotrzymanie terminu wyznaczonego przez ustawodawcę. Spółdzielnia nadal będzie dokładać wszelkich starań aby w możliwie najkrótszym czasie zostały zrealizowane pozostałe wnioski.

Uwaga: Od dnia 01.01.2008 nie będzie możliwe podpisanie aktu notarialnego przez osoby posiadające stare tzw. „książkowe” dowody osobiste.