18 lipiec, czwartek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2024 - rozbiórka nadbudowy Północna, zmiana terminów

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/wym. zadania:
„Rozbiórka nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wykonaniem robót towarzyszących” w tym:
· dokonanie rozbiórki nadbudowy budynku wielorodzinnego, zlokalizowanej na dachu segmentów A, B C i częściowo D,
· odtworzenie przewodów kominowych na dachu budynku po dokonaniu rozbiórki nadbudowy,
· odtworzenie stropodachów wraz z ich odwodnieniem po dokonaniu rozbiórki nadbudowy,
· odtworzenie instalacji odgromowej na dachu budynku po dokonaniu rozbiórki nadbudowy.
Termin wykonania zadania: według zaoferowanego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, lecz nie dłużej niż do 9 miesięcy + 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 14.03.2024 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.03.2024 r., o godz. 10.00, w budynku siedziby Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wadium w wysokości: 25.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Spółdzielnia przewiduje możliwość negocjacji cen.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.