24 kwiecień, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg - roboty elektryczne(Jastrzębie-Zdrój), modernizacja instalacji c.o.(Rybnik)

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

 

1.Roboty elektryczne w zasobach Spółdzielni:

    a.modernizacja rozdzielni w budynkach  na  osiedlach  w  Jastrzębiu  Zdroju.

      - Jastrzębie Zdr., ul. 11 Listopada 7, 7A,

      -Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26GH, 26IJ, 28AB,

      -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 20, 22, 24, 70, 72.

    b.wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i sprawdzenie stanu izolacji obwodów elektrycznych w budynkach oraz wykonanie pomiarów instalacji odgromowej:

      -pomiary elektryczne w 13 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlach w Rybniku Niedobczycach, Rybniku Centrum i Jastrzębiu-Zdroju. Razem: 248 lokali + 20 tablic głównych i  4  podtablice,

      -pomiary instalacji odgromowej na 5 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlach Rybniku Niedobczycach, Rybniku Centrum i Jastrzębiu-Zdroju, w  ilości –  2.068,29 m2.

 

2. Modernizacja i regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Żołnierzy Września 3 w  Rybniku.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać, zgodnie z opracowanymi specyfikacjami istotnych warunków zamówienia,  w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia  01.03.2016 r., do godz. 14:00.

Wadium w wysokości: 2.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 1 i 2 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 02.03.2016 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.  Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.