24 kwiecień, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg - malowanie klatek, roboty brukarskie, uszczelnienie złącz na elewacji

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

1.Malowanie klatek schodowych,  piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku  w budynkach mieszkalnych:

  a.malowanie klatek  schodowych: 

    -Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4G – 1 klatka,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4HI – 2 klatki,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 66-68  – 2 klatki,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26EF – 2 klatki.

      

  b.malowanie korytarzy piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku oraz pomieszczeń przyłączy i rezerwowych:

    -Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4JK, 4LŁ,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4R, 4S, 

    -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 66-68, 

    -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 44-46,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 20, 22.

 

2.Wykonanie remontu parkingu (250,00 m2) wraz z chodnikiem (30,00 m2) przy budynku  11 Listopada 13A w Jastrzębiu-Zdroju.

 

3.Wykonanie uszczelnień złącz płyt elewacyjnych budynków w Jastrzębiu-Zdroju w ilości 2.057,50 mb.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 15.03.2016 r., do godz. 14.00.

Wadium w wysokości: 2.000,00 zł., odrębnie za zakres nr 1, 2 i 3 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.03.2016 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.