24 kwiecień, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg - remont balkony, loggie, elewacje, rynny

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

1.Roboty remontowe budynków mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju

  a.remont ścian balkonowych – loggii oraz przodów balustrad balkonów budynków mieszkalnych  w  Jastrzębiu-Zdroju:

     -Jastrzębie-Zdrój,  ul. Bogoczowiec 4AB, 4CD, 4EF  - ok. 660 m2,

     -Jastrzębie-Zdrój,  ul. Boża Góra Prawa 28AB, 26CD - ok. 440 m2.

  b.remont cokołu i opaski przy budynku mieszkalnym na ul. Boża Góra Prawa 28AB w  Jastrzębiu-Zdroju.

 

2.Remont loggii   w  n/wym. budynkach mieszkalnych:

  - Rybnik, ul. Związkowa 30,

  - Rybnik, ul. Paderewskiego 46, 48.

 

3.Wymiana orynnowania budynku przy ul. Paderewskiego 46BC.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia  05.04.2016 r., do godz. 14.00.

Wadium w wysokości: 2.000,00 zł., odrębnie za zakres nr 1 i zakres nr 2 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 06.04.2016 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.