24 kwiecień, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg - roboty dekarskie i malowanie klatek schodowych

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

 

1. Remont dachu na budynku mieszkalnym w Rybniku przy ul. Gliwickiej nr 62  i  nr 66. 

2. Malowanie klatek schodowych,  piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku  w budynkach mieszkalnych:

- Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4CD (2 klatki schodowe + piwnice),

- Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4G (piwnice), 

- Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4HI (piwnice),

- Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4MN (piwnice), 

- Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4OP – (2 klatki schodowe + piwnice),

- Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26, 26AB – (3 klatki schodowe + piwnice),

- Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26F – 1 klatka schodowa.

   

Termin realizacji zamówień: 31.08.2017 r.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 10.03.2017 r., do godz. 1400.

Wadium w wysokości: 5.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 1, i 2.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 2, należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.03.2017 r., poz. 1 – godz. 1000, poz. 2- godz. 1030 w budynku Zarządu Spółdzielni przy  ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.