24 kwiecień, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przeterg 21 luty 2017- roboty budowlane: remont elewacji, remont wiatrołapów

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych  robót:

1.Remont ścian szczytowych wraz z dociepleniem oraz remont i malowanie loggii budynku mieszkalnego przy ul.  Bocznej  13 w  Rybniku Niedobczycach. 

2.Remont elewacji (malowanie + naprawa podłoża) w budynkach mieszkalnych w  Rybniku  Boguszowicach przy ul. Sztolniowej 46AB i ul. Armii Ludowej 25ABCD, 35CD w  Rybniku Boguszowicach.

3.Remont wiatrołapów na osiedlu Bogoczowiec w  Jastrzębiu  Zdr. w zakresie: 

  - dla budynków Bogoczowiec 4AB, 4CD, 4EF - wyburzenia  wiatrołapów  i  wykonania zadaszenia nad wejściami głównymi do budynków,

  - dla budynków Bogoczowiec 4G, 4HI, 4JK, 4LŁ, 4MN, 4OP, 4R, 4S, 4T, 4U - remontu istniejących wiatrołapów.

Termin realizacji zamówień: 31.08.2017 r.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 20.02.2017 r., do godz. 14:00.

Wadium w wysokości: 5.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 1, 2, 3 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.02.2017 r., poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2- godz. 9:30, poz. 3 – godz. 10:00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

W celu zapoznania się z zakresem robót poniżej publikujemy specyfikacje bez projektów umów.