24 kwiecień, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2020 - dekarskie, elewacje, instalacja elektryczna

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Remont dachów na budynkach mieszkalnych: - Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec 4CD, o pow. 324 m2, - Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec 4G, o pow. 306 m2, - Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec 4OP, o pow. 324 m2, - Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec 4MN, o pow. 324 m2, - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 54-56, o pow. 324 m2.
2. Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Chwałowickiej 27AB w Rybniku, zgodnie z opracowanym projektem technicznym.
3. Remont elewacji w budynkach mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach przy ul. Sztolniowej 26CD, 40AB i ul. Jana Karskiego 23EF, 31BC.

Termin zakończenia robót do: 31.08.2020 r.
Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 14.02.2020 r., do godz. 13.00. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni w wysokości: 2.000,00 zł., odrębnie za zakres nr 1, 2 i 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.02.2020 r., poz. 1 – godz. 9.00, poz. 2 – godz. 9.30, poz. 3 – godz. 10.00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.