24 kwiecień, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2020 - malowanie klatek, remont balkonów, loggi

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych: - Rybnik, ul. Chwałowicka 31 i 33 (4 klatki schodowe + piwnice), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 44-46, 48-50, 52 (5 klatek schodowych), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 24 (piwnice), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Boża Góra Prawa 28GH (piwnice).
2.
a. Remont balkonów budynków mieszkalnych przy: - ul. Karłowicza 2 - III i IV klatka w Rybniku” - 12 szt., - ul. 11 Listopada 7, 7A, 11A i 13A w Jastrzębiu-Zdroju – 11 szt.
b. Remont loggii budynków mieszkalnych przy: - ul. Paderewskiego 46 w Rybniku - 28 szt., - ul. Związkowej 30 w Rybniku – 15 szt., + remont pokrycia daszków, - ul. Wiertniczej 44 w Rybniku - 15 szt. Termin zakończenia robót ujętych w pkt. 1 do: 30.09.2020 r., natomiast pkt. 2 do: 31.10.2020 r.
Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 06.03.2020 r., do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.03.2020 r., poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2 – godz. 9:30 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł.
Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.