18 czerwiec, wtorek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2024 - roboty dekarskie w Jastrzębiu-Zdroju/aktualizacja

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla następujących zadań:
Zadanie nr 1 - Remont dachu z wymianą instalacji odgromowej budynku przy ul. Bogoczowiec 4U (205,70 m2) oraz wymiana instalacji odgromowej segmentu 4S w Jastrzębiu-Zdroju.
Zadanie nr 2 - Remont dachu z wymianą instalacji odgromowej budynku przy ul. Boża Góra Prawa 26GH w Jastrzębiu-Zdroju (330,75 m2).
Zadanie nr 3 - Remont dachu z wymianą instalacji odgromowej budynku przy ul. Ruchu Oporu 52 w Jastrzębiu-Zdroju (205,70 m2).
Zadanie nr 4 - Naprawa nieszczelności pokrycia dachów budynków przy ul. Broniewskiego 1,3,5,7 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin wykonania zadań, według harmonogramu, jednak nie dłużej niż do: 30.09.2024 r. - zadanie nr 1 – Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec 4U i 4S – 50 dni, - zadanie nr 2 – Jastrzębie-Zdrój, ul. Boża Góra Prawa 26GH – 60 dni, - zadanie nr 3 – Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 52 – 45 dni, - zadanie nr 4 – Jastrzębie-Zdrój, ul. Broniewskiego 1,3,5 i 7 – 14 dni.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 19.04.2024 r., do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.04.2024 r., o godz. 9.00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wadium na zadania 1, 2 i 3 łącznie w wysokości: 6.000,00 zł. lub 2.000,00 zł. odrębnie na każdy budynek, należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Brak wadium na zadanie 4.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.