Ogrzewanie mieszkań - aktualizacja

Informujemy mieszkańców, że w związku z niesprzyjającą aurą czyli występowaniem niskich temperatur połączonych z dużą wilgotnością powietrza, już 15 maja podjęliśmy decyzję o ponownym ogrzewaniu naszych budynków na wszystkich osiedlach należących do spółdzielni. Możliwa jest jednak sytuacja, że ogrzewanie nie jest włączone w sytuacji, gdy inni odbiorcy ciepła będący właścicielami większości budynków na danym terenie podjęli decyzję o nieogrzewaniu swoich budynków. PEC Jastrzębie-Zdrój, który dostarcza ciepło do wszystkich naszych budynków, nie informował o żadnych innych przypadkach wyłączenia ogrzewania.

Z dniem 1 czerwca ogrzewanie zostało wyłączone.

Uchwały Walnego Zgromadzenia

W zakładce Organy Spółdzielni / Walne Zgromadzenie opublikowane są wyniki głosowania 18 uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków GSBM odbytego w dniach 11 - 18 maja 2015r.

Informacja o działalności spółdzielni w roku 2014

Podobnie jak w latach ubiegłych poniżej podajemy do wiadomości wszystkich mieszkańców naszych zasobów informację dotycząca działalności spółdzielni za poprzedni rok. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia członkowie spółdzielni otrzymują szczegółowe informacje na te tematy, niemniej Zarząd spółdzielni uważa, że także pozostałe osoby niebędące członkami spółdzielni mają prawo do informacji na temat działalności spółdzielni, która zarządza zasobami w których mieszkają. Dlatego niniejsza informacja zawiera omówienie spraw windykacji, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, funduszu remontowego, umów z usługodawcami oraz wiele inne istotnych z punktu widzenia mieszkańca spraw. W roku obecnym zrezygnowaliśmy z druku tej informacji dla każdego mieszkania, nie pozbawiamy jednak możliwości zapoznania się z informacją osób nie posiadających dostępu do internetu ponieważ pełny tekst informacji mogą otrzymać na każdej z naszych administracji.

Ogrzewanie os. Karłowicza i Gliwicka - cd.

Informujemy mieszkańców budynków zasilanych z kotłowni gazowej na os. Karłowicza w Rybniku, że w dniu 8 kwietnia otrzymaliśmy pismo z PEC Jastrzębie-Zdrój, którego treść publikujemy poniżej.

W związku z powyższym pismem, zwróciliśmy się w tym samym dniu do PEC o dodatkowe wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania:
- czy trudności z uzyskaniem zgody właścicieli działek na proponowany przebieg sieci dotyczy właścicieli prywatnych czy będących własnością gminy Rybnik lub Skarbu Państwa
- czy w przypadku braku zgody w/w właścicieli brana jest pod uwagę alternatywna trasa czy PEC bierze pod uwagę możliwość rezygnacji z inwestycji
- czy w sytuacji kiedy na rok 2015 były zagwarantowane środki na inwestycję jest możliwe jej wykreślenie z planów roku 2016

Zwróciliśmy także uwagę, że oczekujemy od PEC szybkiej odpowiedzi ponieważ dalsze działania spółdzielni dotyczące ogrzewania na tym osiedlu będą uwarunkowane treścią otrzymanej odpowiedzi.

Mieszkańców budynku przy ul. Gliwickiej informujemy również, że oczekujemy na wykonanie audytu energetycznego a o terminie planowanego spotkania dotyczącego proponowanej inwestycji docieplenia budynku powiadomimy stosownym ogłoszeniem wywieszonym na klatkach schodowych.

Strona 22 z 24