Walne Zgromadzenie 2023

Informujemy Członków Spółdzielni, że z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami ujętymi w porządku obrad WZ oraz z wynikami wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej można zapoznać się po zalogowaniu się do E-kartoteki.

Walne Zgromadzenie Członków GSBM - maj 2023

Wodzisław Śl. dnia 18 kwiecień 2023r.

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW GSBM im. St. STASZICA W ROKU 2023.

Zarząd działając w oparciu o art. 83 ustęp 2 i 6 ustawy z dnia 15.12.2000 r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych” oraz § 19 ust. 2 i 4 Statutu informuje o terminach i miejscach odbycia Walnego Zgromadzenia CZŁONKÓW oraz o porządku obrad:

Lp. Walne Miejsce Termin/Godzina
1 Jastrzębie-Zdrój
Bogoczowiec, BGP, 11 Listopada
Broniewski
Mała Sala Gimnastyczna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Piastów 15 w Jastrzębiu - Zdroju 12.05.2023r
godz. 16:00
2  Rybnik - Niedobczyce i Wodzisław Śląski Sala Gimnastyczna w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku- Niedobczycach przy ul. Boczna 17 15.05.2023r
godz. 16:00
3 Rybnik Centrum

sala Wykładowo – Odczytowa Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ul. J. Szafranka 7 w Rybniku

16.05.2023r
godz. 16:00

4 Rybnik
Boguszowice
AULA w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza przy ul. Sztolniowej 29 B; 44-251 Rybnik 17.05.2023r
godz. 16:00
5 Jastrzębie - Zdrój Dubielec, Północna Sala nr 33 w Budynku Szkoleniowym przy KWK Borynia – Zofiówka; Ruch Zofiówka ul. Rybnicka 6 w Jastrzębiu - Zdroju 18.05.2023r
godz. 16:00

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i odczytanie porządku obrad,
2. Odczytanie listy pełnomocnictw,
3. Wybór Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej,
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 01.01. 2022r. - 31.12.2022r.– dyskusja uczestników zebrania i odpowiedzi na ewentualne pytania – następnie głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z działalności Rady.
5. Przeprowadzenie wyboru uzupełniającego składu Rady Nadzorczej z listy Jastrzębie Bogoczowiec, BGP, Broniewski , 11 Listopada ( rezygnacja z mandatu przez dotychczas pełniącego funkcję ), na czas pozostały do końca kadencji Rady Nadzorczej – po wcześniejszej prezentacji kandydatów.
6. Omówienie wyników lustracji pełnej za lata 2019 – 2021, przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie – Dyskusja i udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania dotyczące lustracji – głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku polustracyjnego.
7. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022r. oraz sprawozdania finansowego i informacji o wynikach finansowych za 2022r. - Dyskusja nad sprawozdaniami i bieżące odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdań.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
2) podziału wyniku finansowego ( zysku ), za rok 2022,
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
– Prezesowi Zarządu za okres sprawozdawczy rok 2022,
– Członkowi Zarządu za okres sprawozdawczy rok 2022.
9. Podjęcie uchwał, których projekty zostały zgłoszone przez Członków Spółdzielni w trybie art. 8(3) ust. 10-12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych t.j. Dz.U z 2023 poz. 438
10. Odczytanie przez Komisję Skrutacyjną, danej części Walnego Zgromadzenia , protokołu z wynikami głosowań nad uchwałami oraz wyniku głosowania na poszczególnych kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej,
11. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

 

Obrady każdej Części Walnego Zgromadzenia realizowane są zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad, wobec czego porządek obrad nie podlega zmianie ( §19 ust 5 statutu)
I. Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kubsza 12 oraz Administracjach Osiedli od dnia 27 kwietnia 2023 r. wyłożone będą do wglądu materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - m.in. projekty uchwał, sprawozdania Spółdzielni – z którymi Członek może się zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.
II. Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu, Członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu uczestniczą z biernym i czynnym prawem wyborczym w tej części Walnego Zgromadzenia, na terenie którego znajduje się ich lokal. Członkowie posiadający więcej niż jeden lokal – terytorialnie w ramach różnych jednostek administracyjnych – mają prawo do głosowania, bierne i czynne prawo wyborcze tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
III. Na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzony będzie wybór uzupełniający do Rady Nadzorczej z listy Jastrzębie Bogoczowiec, BGP, Broniewski , 11 Listopada, a to wobec złożenia rezygnacji z mandatu przez jednego z członków z tej listy. Zarząd informuje, że zgodnie z § 24 Statutu kandydatów na członka Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać członkowie Spółdzielni. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię, nazwisko, PESEL i adres osoby zgłaszającej oraz imię, nazwisko i adres kandydata na członka Rady Nadzorczej, a także pisemną zgodę, zgłaszanej osoby, na kandydowanie. Zgłaszając kandydata na członka Rady Nadzorczej należy brać pod uwagę wyłączenia wynikające z § 24 ust. 5 i 6 Statutu. WZÓR zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce DRUKI. Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu zgłoszenie kandydata na członka Rady może nastąpić najpóźniej 3 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Do trzydniowego terminu nie wlicza się dnia w którym rozpoczyna się Walne tj. 12.05.2023r. w związku z tym zgłoszenia winny zostać złożone najpóźniej w dniu 08. 05. 2023r w godzinach pracy Spółdzielni.
IV. Członek Spółdzielni ma prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez Pełnomocnika. Jeden Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie i winno zawierać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa , PESEL, adres, numer członkowski oraz imię nazwisko pełnomocnika i jego PESEL, datę części Walnego Zgromadzenia na którym Pełnomocnik ma reprezentować członka, czytelny podpis członka udzielającego pełnomocnictwa – § 8 ust. 1 pkt. 3 statutu. WZÓR Pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce DRUKI.
V. Z przyczyn organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przybycie na posiedzenie - informujemy Członków Spółdzielni jak i Pełnomocników , że wydawanie mandatów rozpocznie się na 20 minut przed rozpoczęciem zebrania. Prosimy Członków Spółdzielni oraz Pełnomocników działających w ich imieniu o zabranie na obrady dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Zarząd GSBM im. St. Staszica

Petycja w sprawie kosztów ciepła - c.d.

Pragniemy poinformować, że w ciągu kilku dni pod petycją dotyczącą rekompensaty dla mieszkańców budynków wielolokalowych za wzrost kosztów ciepła podpisy złożyło 1.226 mieszkańców naszych budynków. Biorąc pod uwagę ilość mieszkań w zasobach naszej Spółdzielni (2.447) podpisy złożyło 50 procent mieszkańców. Dziękujemy Państwu za tak liczny udział w tej akcji.
Po zebraniu podpisów petycje zostały złożone w Instytucie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. Do dnia 23 marca zebrano już 120 tysięcy podpisów mieszkańców budynków wielolokalowych, a przewiduje się, że łączna liczba podpisów przekroczy 200 tysięcy. Dodatkowo część podpisów została już złożona bezpośrednio w Ministerstwie.
Informujemy, że w dniu 30 marca 2023r nastąpi, z udziałem mediów, przekazanie petycji mieszkańców do siedziby Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie.
Będziemy monitorować jak Ministerstwo i posłowie odniosą się do złożonej petycji i będziemy Państwa także informować o postępach w tej sprawie.

Zarząd GSBM 

 

 

Rekompensaty dla mieszkańców Spółdzielni - ciepło

Zarząd Spółdzielni wystosował do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wezwanie o podjęcie pilnych prac nad przyznaniem mieszkańcom budynków wielolokalowych rekompensat z powodu drastycznych wzrostów cen ciepła. Treść pisma publikujemy poniżej:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zarząd Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. w pełni popiera inicjatywę przyznania mieszkańcom budynków wielolokalowych rekompensaty w związku z drastycznym wzrostem kosztów ciepła sieciowego co doprowadziło do znaczących podwyżek stawek zarówno za centralne ogrzewanie jak i podgrzanie ciepłej wody użytkowej.

Nasza Spółdzielnia posiada w trzech miastach Rybniku, Jastrzębiu – Zdroju i Wodzisławiu Śl. 2,5 tysiąca lokali w których zamieszkuje ponad 5 tysięcy osób. Dotychczasowe działania rządu i sejmu mające na celu złagodzenie skutków podwyżek cen stosowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne w żaden sposób nie wpłynęło nie tylko na ograniczenie wysokości wzrostu ale nawet nie zahamowało tempa tego wzrostu. W samym tylko roku 2022 wzrosty cen wyniosły na części budynków ponad 60 procent, chwilowo zmniejszenie wysokości podatku VAT wpłynęło na ograniczenie wzrostu opłat dla odbiorców ciepła, jednak jego przywrócenie w poprzedniej wysokości od 1 stycznia 2023r spowodowało konieczność kolejnych dużych podwyżek opłat dla naszych mieszkańców. Dodatkowo pomimo tzw. „ustaw ograniczających wzrosty cen” od 1 stycznia mamy do czynienia z kolejnymi znaczącymi podwyżkami cen.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych posiadających różne źródła ogrzewania mieszkań otrzymali w roku 2022 rekompensatę częściowo rekompensującą wzrosty kosztów, natomiast ogromna rzesza mieszkańców budynków wielolokalowych została całkowicie pominięta.

Wszyscy płacimy podatki dlatego uważamy, że taki sposób różnicowania polskich obywateli jest niedopuszczalny. Nasze działania nie są skierowane przeciwko jakiejkolwiek partii politycznej, a mają na celu wyłącznie ochronę mieszkańców naszej Spółdzielni.

Wzywamy Ministerstwo Klimatu i Środowiska do podjęcia pilnych prac mających na celu przyznanie rekompensat mieszkańcom budynków wielolokalowych.

Z poważaniem Zarząd GSBM

 

Informujemy także, że Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach prowadzi akcję mającą na celu dostarczenie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska petycji podpisanej przez mieszkańców spółdzielni, wspólnot. Pod linkiem poniżej mogą Państwo zapoznać się z treścią tej petycji. Możliwe jest złożenie podpisu popierającego treść tej petycji, która jest wyłożona we wszystkich administracjach naszej Spółdzielni. Podpisy składać można w Administracjach Osiedli i w siedzibie Zarządu Spółdzielni w terminie do dnia 15 marca 2023r.

Petycja do Ministerstwa Klimatu

Strona 4 z 24