Przetarg - roboty elektryczne, brukarskie

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1.Modernizację rozdzielni w budynkach na osiedlach w Jastrzębiu Zdroju.
-Jastrzębie Zdr., ul. 11 Listopada 13A, -Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26EF,
-Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4JK, -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 48, 50, 66, 68.
2.Pomiary elektryczne skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i sprawdzenie stanu izolacji obwodów elektrycznych w budynkach oraz pomiary instalacji odgromowej:
a.pomiary elektryczne w 12 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlach w Rybniku Boguszowicach, Rybniku Centrum, Jastrzębiu Zdroju i Wodzisławiu Śl. Razem: 300 lokali + 19 tablic głównych i 5 podtablic,
b.pomiary instalacji odgromowej na 14 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlach Rybniku Boguszowicach, Rybniku Centrum, Jastrzębiu Zdroju i Wodzisławiu Śl., w ilości – 4.325,91 m2.
3.Wykonanie chodników i schodów na osiedlach w Rybniku i Jastrzębiu Zdroju.
-Rybnik, ul. Boczna 11-15 - chodniki, -Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 28G
- schody.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać, zgodnie z opracowaną specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 17.02.2014 r., do godz. 1400. Wadium w wysokości: 2.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 1, 2 i 3 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.02.2014 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325. Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Przetarg - elewacje, remont balkonów, remont inst. wodnej

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej wymienionych  robót:

1.Remontu elewacji  budynków mieszkalnych:

- Rybnik Boguszowice, ul. Sztolniowa 32AB, 50AB i ul. Armii Ludowej 27AB, 37ABCD.

2.Remontu balkonów i  loggii  budynków  mieszkalnych:

- Rybnik,  ul.  Kilińskiego 21A – 18 szt.,

- Jastrzębie Zdr., ul. 11 Listopada 7, 7A i 13A – 8 szt.

3.Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul.  Związkowej 30 w Rybniku.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 03.02.2015 r., do godz. 14:00.

Wadium w wysokości: 5.000,00 zł. za zakres robót ujęty w pkt 1,  2.000,00 zł. za zakres nr 2a i 1.000,00 zł. za zakres nr 2b oraz 2.000,00 zł. za zakres nr 3, należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.02.2015 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

 

Przetarg - malowanie klatek, dekarskie, wymiana drzwi, remonty elewacji

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

 1.Malowanie klatek schodowych,  piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku  w budynkach mieszkalnych:

- Rybnik, ul. Gliwicka 60-66 – 8 klatek schodowych,

- Rybnik, ul. Wiertnicza 44, 46 – 3 klatki schodowe,

- Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4LŁ – 2 klatki schodowe,

- Jastrzębie Zdr., ul. 11 Listopada 7  – 1 klatka schodowa,

- Rybnik, ul. Paderewskiego 46, 48 – korytarze piwniczne + pom. wspólnego użytku

- Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26EF – korytarze piwniczne + pom. wspólnego użytku,

- Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 48-50 – korytarze piwniczne + pom. wspólnego użytku.

 2.Wymiana drzwi wejściowych:

- Rybnik, ul. Wiertnicza 44, 46 – 3 szt.,

- Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4HI – 2 szt.

 3.Wykonanie remontu pokrycia dachów, daszków balkonowych i daszków wejściowych do klatek schodowych na budynkach: 

- Rybnik, ul. Sztolniowa 48AB,

- Jastrzębie Zdr., ul. Północna  6 i 8 – tylko remont pokrycia dachów i daszków balkonowych.

 4.Remont ścian bocznych i przednich balkonów budynków mieszkalnych:

- Jastrzębie Zdr.  ul. Boża Góra Prawa 28EFGH  - ok. 440 m2,

- Jastrzębie Zdr.  ul. ul. Boża Góra Prawa 28CD, 26, 26AB  - ok. 663 m2.

 5.Zabezpieczenie ścian elewacyjnych budynków przed przeciekami: 

- Jastrzębie Zdr.  ul. Bogoczowiec  4JK, 4LŁ, 4MN  - ok. 700 m2.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 28.01.2015 r., do godz. 1400.

Wadium w wysokości: 2.000,00 zł. odrębnie za każdy zakres robót, należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29.01.2015 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Strona 13 z 13