Przetarg - remont balkony, loggie, elewacje, rynny

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

1.Roboty remontowe budynków mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju

  a.remont ścian balkonowych – loggii oraz przodów balustrad balkonów budynków mieszkalnych  w  Jastrzębiu-Zdroju:

     -Jastrzębie-Zdrój,  ul. Bogoczowiec 4AB, 4CD, 4EF  - ok. 660 m2,

     -Jastrzębie-Zdrój,  ul. Boża Góra Prawa 28AB, 26CD - ok. 440 m2.

  b.remont cokołu i opaski przy budynku mieszkalnym na ul. Boża Góra Prawa 28AB w  Jastrzębiu-Zdroju.

 

2.Remont loggii   w  n/wym. budynkach mieszkalnych:

  - Rybnik, ul. Związkowa 30,

  - Rybnik, ul. Paderewskiego 46, 48.

 

3.Wymiana orynnowania budynku przy ul. Paderewskiego 46BC.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia  05.04.2016 r., do godz. 14.00.

Wadium w wysokości: 2.000,00 zł., odrębnie za zakres nr 1 i zakres nr 2 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 06.04.2016 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg - malowanie klatek, roboty brukarskie, uszczelnienie złącz na elewacji

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

1.Malowanie klatek schodowych,  piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku  w budynkach mieszkalnych:

  a.malowanie klatek  schodowych: 

    -Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4G – 1 klatka,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4HI – 2 klatki,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 66-68  – 2 klatki,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26EF – 2 klatki.

      

  b.malowanie korytarzy piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku oraz pomieszczeń przyłączy i rezerwowych:

    -Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4JK, 4LŁ,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4R, 4S, 

    -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 66-68, 

    -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 44-46,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 20, 22.

 

2.Wykonanie remontu parkingu (250,00 m2) wraz z chodnikiem (30,00 m2) przy budynku  11 Listopada 13A w Jastrzębiu-Zdroju.

 

3.Wykonanie uszczelnień złącz płyt elewacyjnych budynków w Jastrzębiu-Zdroju w ilości 2.057,50 mb.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 15.03.2016 r., do godz. 14.00.

Wadium w wysokości: 2.000,00 zł., odrębnie za zakres nr 1, 2 i 3 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.03.2016 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na roboty budowlane - Wodzisław Śl, Jastrzębie-Zdrój (kominy, loggie, cokół)

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

 

1.Remont kominów na budynkach mieszkalnych przy ul. 26 Marca 114, 110 i 108 w Wodzisławiu Śl.

 

2.Roboty remontowe budynków mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju

  a. remont ścian balkonowych – loggii oraz przodów balustrad balkonów budynków mieszkalnych  w  Jastrzębiu-Zdroju:

     - Jastrzębie-Zdrój  ul. Bogoczowiec 4AB, 4CD, 4EF  - ok. 660 m2,

     - Jastrzębie-Zdrój  ul. Boża Góra Prawa 28AB, 26CD  - ok. 440 m2.

  b.remont cokołu i opaski przy budynku mieszkalnym na ul. Boża Góra Prawa 28AB w  Jastrzębiu-Zdroju. 

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 09.03.2016 r., do godz. 14:00.

Wadium w wysokości: 2.000,00 zł. odrębnie za zakres robót nr 1 i 2, należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.03.2016 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg - roboty elektryczne(Jastrzębie-Zdrój), modernizacja instalacji c.o.(Rybnik)

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

 

1.Roboty elektryczne w zasobach Spółdzielni:

    a.modernizacja rozdzielni w budynkach  na  osiedlach  w  Jastrzębiu  Zdroju.

      - Jastrzębie Zdr., ul. 11 Listopada 7, 7A,

      -Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26GH, 26IJ, 28AB,

      -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 20, 22, 24, 70, 72.

    b.wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i sprawdzenie stanu izolacji obwodów elektrycznych w budynkach oraz wykonanie pomiarów instalacji odgromowej:

      -pomiary elektryczne w 13 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlach w Rybniku Niedobczycach, Rybniku Centrum i Jastrzębiu-Zdroju. Razem: 248 lokali + 20 tablic głównych i  4  podtablice,

      -pomiary instalacji odgromowej na 5 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlach Rybniku Niedobczycach, Rybniku Centrum i Jastrzębiu-Zdroju, w  ilości –  2.068,29 m2.

 

2. Modernizacja i regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Żołnierzy Września 3 w  Rybniku.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać, zgodnie z opracowanymi specyfikacjami istotnych warunków zamówienia,  w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia  01.03.2016 r., do godz. 14:00.

Wadium w wysokości: 2.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 1 i 2 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 02.03.2016 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.  Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Strona 11 z 13